Skip naar content

Jean Monnet voor primair en voortgezet onderwijs

Jean Monnet-acties moeten voorzien in de wens van leraren, opleiders en trainers om hun professionele kennis te ontwikkelen op het gebied van de Europese Unie en al haar facetten. Daarnaast geven ze de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen om deze kennis op een aantrekkelijke manier over te brengen aan leerlingen in de klas. Dat gebeurt met behulp van subsidies.

Met de Jean Monnet-acties probeert de Europese Commissie bij te dragen aan kennis over de Europese Unie. Het is een middel om inzicht en begrip te creëren rond het functioneren van de Europese instanties en het tot stand komen van beleid. Zo kunnen leerlingen actieve burgers worden, desinformatie herkennen en uiteindelijk zijn ze goed geïnformeerd over en bewust van de Europese waarden. 

Beschikbare acties

Er zijn verschillende acties, met eigen subsidies, onder de noemer van Jean Monnet.

Jean Monnet Learning initiatives
Jean Monnet Learning Initiatives bieden scholen de mogelijkheid om een lesprogramma te ontwikkelen dat EU-gerelateerde onderwerpen behandelt. Denk aan democratie, de geschiedenis van de EU, de werking van de EU, culturele diversiteit, etc. De activiteiten uit het lesprogramma moeten tijdens een schooljaar gegeven worden en kunnen onder andere projectweken en studiebezoeken omvatten. Scholen zijn vrij in de opzet van een lesprogramma, maar kunnen ook steun krijgen vanuit het hoger onderwijs (denk aan lerarenopleidingen, Pabo's, Onderwijswetenschappen etc.) of andere relevante organisaties. Wat belangrijk is, is dat de activiteiten inspirerend zijn, waardoor leerlingen niet alleen over de EU leren, maar ook meer begrip krijgen voor de werkwijze binnen de EU en zich uiteindelijk meer verbonden voelen met de EU.

Jean Monnet Networks
Jean Monnet Networks zijn samenwerkingen tussen minimaal zes onderwijsinstellingen. Ze moeten een internationaal aspect geven aan de Jean Monnet-acties en een uitwisseling van goede praktijken mogelijk maken. Binnen een netwerk kunnen instellingen met verschillende uitdagingen te maken hebben, als gevolg van nationale wetgeving en verschillende curriculastructuren. Dit kan tot verschillende leermethodes over EU-aangelegenheden leiden. Binnen het netwerk wordt naar al deze leermethodes gekeken, plus geëvalueerd welke methodes het meest effectief zijn in bepaalde situaties. Een waardevolle uitwisseling van ervaringen.

De focus van de netwerken is gericht op scholen en mbo-instellingen, maar ook op hogeronderwijsinstellingen die betrokken zijn bij het opleiden van docenten. Het doel is om de kennis te vergroten over het onderwijzen over EU-zaken, en op internationaal niveau van elkaar te leren. Zo kan op grote schaal het onderwijs over de EU verbeterd worden. Samenwerken rond bepaalde thema’s, methodes en ervaringen opdoen door co-doceren zijn basisactiviteiten van een netwerk.

Voor wie?

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-instellingen en hogeronderwijsinstellingen betrokken bij het opleiden van docenten, gesitueerd in de EU of in een land dat geassocieerd is met het programma.

De impact

De diverse Jean Monnet-activiteiten hebben als resultaat:

  • Meer kennis over EU-onderwerpen, zowel onder leraren als leerlingen
  • Meer kennis over inspirerende methodes om les te geven over de EU
  • Een gedegen, internationaal netwerk om de kennis over EU in het onderwijs nog verder te verbeteren.

Laat je inspireren

Binnen deze actie zijn al lopende of zelfs afgeronde projecten. Je vindt deze op het Project Results Platform van de Europese Commissie.

Meer weten over deze actie?

Aanvraag indienen voor de Call 2024

Basisscholen of middelbare scholen kunnen voor Jean Monnet-acties een aanvraag indienen via het Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. Hier vind je ook direct meer informatie over de acties, evenals de deadlines. De deadline voor Call 2024 is 1 februari 2024, 17.00 CET.