Skip naar content

Jean Monnet

Jean Monnet-activiteiten vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.

Zes activiteiten

Subsidies binnen het Jean Monnet-programma worden toegekend aan zes soorten activiteiten ter stimulering van excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies in de hele wereld.

  • Modules: korte lesprogramma’s, minstens 40 uur per academiejaar, over algemene, gespecialiseerde of multidisciplinaire onderwerpen op het gebied van Europese studies.
  • Leerstoelen: een aanstelling als docent Europese studies voor hoogleraren en andere universiteitsdocenten voor ten minste 90 uur per academiejaar.
  • Expertisecentra: centra waar expertise en kennis over EU-onderwerpen wordt gebundeld.
  • Steun aan verenigingen: financiële steun voor studies over Europese integratie waaraan wordt meegewerkt door universitaire docenten en onderzoekers die zijn gespecialiseerd in Europese studies.
  • Netwerken: steun om samenwerkingsverbanden voor Europese studies tot stand te brengen of uit te breiden. Het kan gaan om het verzamelen van informatie, het uitwisselen van methoden, het opbouwen van kennis en bevorderen van de Europese integratie.
  • Projecten: steun voor innovatie, kennisdeling en communicatie op het gebied van Europese zaken.

Deze activiteiten moedigen het gesprek over EU-beleid tussen academici en beleidsmakers aan. Verder ligt de nadruk vooral op EU-integratie en de rol van de EU in de wereld, burgerparticipatie en dialoog tussen volkeren en culturen.

Effecten

Het doel van de verschillende Jean Monnet-activiteiten is:

  • kennis en bewustzijn van Europese integratie vergroten
  • onderwijs, onderzoek en reflectie in Europese studies stimuleren

Wie kan deelnemen?

Hogeronderwijsinstellingen, verenigingen van docenten en onderzoekers uit Programmalanden of Partnerlanden.

Dien je aanvraag in via het Uitvoerend Agentschap EACEA

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). Deadlines voor de Call 2021 volgen op de European Commission’s Funding & Tender Opportunities Portal, zodra deze gepubliceerd worden door de Europese Commissie.

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programme Guide.