Skip naar content

Jean Monnet

De Jean Monnet-acties dragen bij aan de verspreiding van kennis en inzicht in de Europese Unie en de werking van haar instellingen. Jean Monnet-acties vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Er zijn twee soorten acties te onderscheiden: 

 • Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs 
 • Jean Monnet-acties in andere sectoren van onderwijs en training 

Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs

Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs ondersteunt wereldwijd onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies. EU-studies gaan  over Europa als geheel, met de nadruk op de dimensie van de Europese Unie, vanuit zowel intern als globaal perspectief.

Jean Monnet-acties moedigen het gesprek over EU-beleid tussen academici en beleidsmakers aan. Verder ligt de nadruk vooral op EU-integratie en de rol van de EU in de wereld, burgerparticipatie en dialoog tussen volkeren en culturen. 

Jean Monnet-acties beoogt bovendien een rol te spelen in de diplomatie richting landen buiten de EU, met als doel de promotie van Europese waarden en het geven van zichtbaarheid aan alles wat de Europese Unie betekent en beoogt. 

Binnen Jean Monnet in het hoger onderwijs zijn de volgende acties mogelijk: 

 • Modules: korte lesprogramma’s van minimaal 40 uur per academiejaar gericht op specifieke of multidisciplinaire onderwerpen op het gebied van Europese studies. De modules duren drie jaar en mogen de vorm hebben van een korte specialistische module of een summer school.  
 • Leerstoelen: een aanstelling als docent Europese studies voor hoogleraren en andere docenten in het hoger onderwijs, voor minimaal 90 uur per academisch jaar voor de duur van drie jaar. De docent mag ondersteund worden door een team.
 • Jean Monnet Expertisecentra: centra waar expertise en kennis over EU-onderwerpen wordt gebundeld. Deze centra hebben als doel het ontwikkelen van synergiën tussen verschillende disciplines en middelen/materialen op het gebied van Europese Studies en het opzetten van gezamenlijke transnationale activiteiten. Deze centra zorgen ook voor transparantie naar de maatschappij, en spelen een belangrijke rol in het bereiken van studenten van faculteiten of studierichtingen die wat verder af staan van onderwerpen over de Europese Unie, evenals het bereiken van beleidsmakers, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en het grote publiek. 

Effecten

Het doel van de verschillende Jean Monnet-activiteiten is:

 • Promoten van democratie en bevorderen van het gevoel bij een gemeenschappelijke ruimte te behoren; 
 • Stimuleren van onderwijs, onderzoek en reflectie in Europese studies;  
 • Aantrekken van meer studenten en docenten die geïnteresseerd zijn in kennis over de EU; 
 • Creëren van gestructureerde centra met specifieke kennis en onderzoek over de Europese Unie van hoge kwaliteit. 

Wie kan deelnemen?

Hogeronderwijsinstellingen uit 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' of 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.'. Een ECHE is verplicht voor hogeronderwijsinstellingen uit 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma'.  

Dien je aanvraag in via het Europees Uitvoerend Agentschap

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale acties een aanvraag indienen via de Funding & Tender Opportunities Portal. 

Jean Monnet acties in andere sectoren van onderwijs en training 

Leren over de doelstellingen en werking van de Europese Unie is een belangrijk onderdeel van het bevorderen van actief burgerschap en van de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie.  

Er zijn twee soorten activiteiten mogelijk: 

 • Jean Monnet Teacher Training 
 • Jean Monnet Networks  

Wat houdt het in? 

Instellingen voor hoger onderwijs of lerarenopleidingen zullen in het kader van deze actie activiteiten organiseren om leraren op scholen voor primair, voortgezet en/of middelbaar beroepsonderwijs in staat te stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, over EU-aangelegenheden te onderwijzen en zo te werken aan een beter begrip van de EU en haar werking.  

Instellingen voor lerarenopleidingen (zowel voor initiële lerarenopleidingen als voor bij- en nascholing van leraren) versterken hun interne kennis en vaardigheden met betrekking tot educatie over EU-aangelegenheden, waardoor leraren beter voorbereid zijn bij het aansnijden van informatie over de EU in hun activiteiten.  

De activiteiten in het kader van de Jean Monnet Teacher Trainingen behoren de voorbereiding en uitvoering van activiteiten voor het opleiden van leraren te omvatten, bijvoorbeeld in de vorm van gerichte cursussen of modules (met inbegrip van afstandsleren, MOOC en/of gemengde activiteiten). Opleidingen behoren formeel te zijn en tot een certificaat leiden. De voorgestelde activiteiten behoren ook ondersteuning aan deelnemers te omvatten (bijvoorbeeld een tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten, het ter beschikking stellen van handboeken en andere specifieke instrumenten of een vrijstelling van inschrijfgelden). 

Effecten  

De door Jean Monnet Teacher Training ondersteunde activiteiten beogen de volgende resultaten: 

 • beter voorbereide leraren in po, vo en/of mbo door het aanleren van methoden om les te geven over EU-aangelegenheden
 • verhoogde capaciteit om les te geven over EU-onderwerpen;  
 • meer kennis over EU-onderwerpen
 • een uitgebreider aanbod van specifieke opleidingen door organisaties die initiële lerarenopleidingen en/of nascholing aanbieden. 

Wie kan deelnemen?

Eén instelling voor hoger onderwijs of één instelling voor lerarenopleidingen die initiële opleidingen en/of bij- en nascholing aanbiedt aan leraren in het primair, voortgezet en/of middelbaar beroepsonderwijs. De aanvragende organisatie moet gevestigd zijn in een 'EU-lidstaat of andere land dat aangesloten is bij het programma'. Hogeronderwijsinstellingen moeten daarnaast in het bezit zijn van een ECHE

Dien een aanvraag in 

Hogeronderwijsinstellingen en/of instellingen voor lerarenopleidingen dienen voor deze centrale actie een aanvraag in via de Commission’s Funding & Tender Opportunities Portal.   

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programme Guide.