Skip naar content

Erasmus Mundus

De Erasmus Mundus Actie is een onderdeel van de Erasmus+ Partnerschappen voor excellentie (Key Action 2). De Erasmus Mundus Actie kent twee verschillende Lots: Lot 1 betreft de Erasmus Mundus Joint Masters, Lot 2 de Erasmus Mundus Design Measures. Beide zijn centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Lot 1: Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Een Erasmus Mundus Joint Master is een prestigieus transnationaal studieprogramma voor alle vakgebieden, dat wereldwijd beurzen aanbiedt voor excellente studenten. Het gaat om een gezamenlijk ontwikkeld masterprogramma van uitstekend kwaliteit, aangeboden door een consortium van minimaal drie hogeronderwijsinstellingen. Minimaal twee van de partners moeten uit een Programmaland afkomstig zijn. De uitvoering van het programma volgt de uitgangspunten voor kwaliteitzorg voor Joint Programmes (B. Standards for Quality Assurance of Joint Programmes in the EHEA - EQAR).

Mobiliteit bij minimaal twee partners is een verplicht onderdeel van een Erasmus Mundus Joint Master. 

Effecten

De EMJM heeft effect op systeemniveau, op het niveau van de deelnemende instellingen en het individuele niveau van de studenten:

  • Bevorderen van academische samenwerking binnen de Europese Hogeronderwijsruimte en verder, door het ondersteunen van gezamenlijke onderwijs en gezamenlijk kwalificaties, kwaliteit en promotie van academische excellentie.

  • Aanbieden van meer mogelijkheden voor een gestructureerde en duurzame samenwerking voor hogeronderwijsinstellingen wereldwijd.

  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor de deelnemende studenten. 

Wie kan deelnemen? 

Hogeronderwijsinstellingen uit Programmalanden of Partnerlanden.

Lot 2: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

De nieuwe actie Erasmus Mundus Design Measures is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve, geïntegreerde transnationale masterprogramma's op hoog niveau. Binnen de Design Measures werken hogeronderwijsinstellingen aan het ontwikkelen van een joint programme. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van de European Approach for Quality  Assurance of Joint Programmes (indien mogelijk binnen de nationale wetgeving).

De Erasmus Mundus Design Measures moeten betrekking hebben op:

  • Programmalanden Erasmus+
  • Instellingen en /of thematische gebieden die ondervertegenwoordigd zijn in Erasmus Mundus (bekijk hiervoor de Erasmus Mundus catalogus).

De Erasmus Mundus Design Measures zijn een opstap voor instellingen, vakgebieden en/of Programmalanden die nog niet of weinig actief zijn binnen Erasmus Mundus. 

Effect

Deze actie is bedoeld om:

  • Europese en niet-Europese hogeronderwijsinstellingen kansen te bieden om nieuwe partnerschappen te ontwikkelen.
  • Verbeteren van de kwaliteit en stimuleren van innovatie in onderwijs op master niveau.
  • Vergroten van internationalisering en concurrentievermogen van deelnemende organisaties.
  • Bijdrage aan het internationaliseringsbeleid van hogeronderwijsinstellingen door het ontwikkelen van curricula en het ontwerp van vergaande internationaliseringstrategieën.

Wie kan deelnemen?

Hogeronderwijsinstellingen uit Programmalanden of Partnerlanden.

Dien je aanvraag in via de Funding & Tender Opportunities Portal

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale acties een aanvraag indienen via de Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. 

De eerstvolgende deadline is 26 mei 2021, 17:00 uur CET. 

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programme Guide.