Skip naar content

Oekraïne FAQ

Meestgestelde vragen en antwoorden voor projecten Erasmus+ Onderwijs & Training

Oekraïne FAQ | Meestgestelde vragen en antwoorden voor projecten Erasmus+ Onderwijs & Training

Laatste update: 9 mei 2022

Wij hebben in een Oekraïne FAQ de meestgestelde vragen op een rij gezet over de mogelijkheden voor lopende en toekomstige projecten binnen Erasmus+ om de deelname van de Oekraïense bevolking aan het programma Erasmus+ te vergroten.

Heb je een aanvullende vraag? Neem dan contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training voor onderwijsprojecten, en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd voor het jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten. 

Oekraïne FAQ voor toekomstige en lopende projecten Erasmus+

Focus op activiteiten rondom de integratie van Oekraïense vluchtelingen, de bevordering van Europees burgerschap en de strijd tegen desinformatie en nepnieuws

In november 2021 is de oproep voor projectaanvragen Erasmus+ Call 2022 gepubliceerd. In het najaar van 2022 zullen aanvraagrondes worden gehouden voor Small-Scale Partnerships (Kleinschalige Partnerschappen) op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

We adviseren projectaanvragers om in de subsidieaanvragen voor de Call 2022 activiteiten op te nemen die verband houden met:

 • de integratie van Oekraïense vluchtelingen
 • de bevordering van Europees burgerschap
 • de strijd tegen desinformatie en nepnieuws

Deze onderwerpen zijn goed ingebed in het programma Erasmus+, met als prioriteiten inclusie en diversiteit, participatie en Europees burgerschap.

Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA121-KA122)

Begunstigden KA121 en KA122 (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) kunnen gebruikmaken van het document Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA121-KA122). Het ingevulde document kan worden verstuurd naar het betreffende team van het Nationaal Agentschap Erasmus+:

NB:

 • Activiteiten die nog niet gestart en geïmplementeerd zijn mogen aangepast worden richting ondersteuning van mensen die door de oorlog in Oekraïne zijn getroffen. Aanpassingen moeten in lijn zijn met de ontvankelijke activiteiten van het programma Erasmus+ en worden per casus door het Nationaal Agentschap Erasmus+ beoordeeld. 
 • Gewijzigde projecten kunnen niet afwijken van hun oorspronkelijke doelstellingen. 
 • De subsidie is alleen gericht op ontvankelijke activiteiten. Kosten zoals de aanschaf van materialen die geen link hebben met de betreffende activiteiten worden als niet ontvankelijk aangemerkt.  
 • Een amendement is alleen nodig indien de wijziging leidt tot een wijziging van de subsidieovereenkomst en de bijlagen. De noodzaak wordt bepaald door de omvang van de aanpassingen in relatie tot de doelstellingen van de oorspronkelijke activiteit die wordt gewijzigd en van het project.  
 • De hoogte van de toekenning blijft ongewijzigd, ook als activiteiten zijn gewijzigd. Het is niet mogelijk de toekenning te verhogen boven het oorspronkelijk toegekende bedrag, met uitzondering van de ter beschikking gestelde financiering voor exceptional costs en inclusion support voor deelnemers (die gekoppeld moet zijn aan een ontvankelijke mobiliteit).  
 • Voor KA121 mbo geldt dat 20% van het totale budget gebruikt mag worden voor uitgaande mobiliteiten buiten de EU. De middelen voor inkomende mobiliteiten, met betrekking tot de deelnemers die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, tellen niet mee voor het limiet van 20%.  

Toepassen van force majeure 

Wanneer er sprake is van overmacht ten gevolgen van de oorlog in Oekraïne, dan is het mogelijk om aanspraak te maken op de force majeure regeling. Hiervoor dienen gegronde redenen, die buiten de wil van de begunstigde liggen, te worden gemeld bij het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Er is sprake van overmacht in alle gevallen waarin het Nationaal Agentschap van oordeel is dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de begunstigde zodanig treffen dat deze verhinderd is zijn verplichtingen uit hoofde van de subsidieovereenkomst na te komen, ongeacht de locatie van de activiteit. Het Nationaal Agentschap zal de force majeure melding per casus beoordelen. 

Experts uitnodigen

Voor onderwijsorganisaties in door de vluchtelingenstroom getroffen regio’s is het mogelijk om een expert/docent/personeelslid uit te nodigen om het personeel van de organisatie te ondersteunen bij het integratieproces. Om vast te stellen welke professionals beschikbaar zijn om aan een dergelijke mobiliteit deel te nemen, zal de Europese Commissie op relevante platforms en met hulp van de Nationale Agentschappen Erasmus+ ondersteuning bieden bij het vinden van partners op basis van de beschikbare expertise (docenten, staf en organisaties).

Openstelling van KA1-projecten binnen Erasmus+ op het gebied van onderwijs en training voor Oekraïense deelnemers

De Europese Commissie gaat inkomende mobiliteit van Oekraïense studenten en staf bij wijze van uitzondering toestaan onder KA131 (ho) en KA121 (mbo) (international window).

Online Language Support

Vanaf juli 2022 zal de Erasmus+ Online Language Support platform (OLS), gedeeltelijk in open toegang, met gratis introductie in verschillende talen en culturen. In de eerste fase zijn de talen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans beschikbaar, geleidelijk tot aan 29 talen. Deelnemers die uit Oekraïne komen, hebben toegang tot dit open deel, voor de hierboven aangegeven talen. 

Bovendien zullen deelnemers uit Oekraïne (studenten, leerlingen, onderwijzend personeel, professoren) die steun ontvangen uit een Erasmus+ project, de mogelijkheid krijgen om taalvaardigheden te verwerven die nodig zijn om goed te functioneren in het ontvangende land. De betreffende deelnemers krijgen volledig en gratis toegang tot de online taalcursussen van het nieuwe OLS platform.   

Vragen? Neem contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+!

Annex Guidance for implementation in KA1 and ESC actions
pdf
Annex Guidance for implementation in KA1 and ESC actions
Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA121–KA122)
docx
Amendment KA1 Grant Agreements Ukraine

Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA131)

Begunstigden KA131 (hoger onderwijs) kunnen gebruikmaken van het document 2022 Amendment KA131 Grant Agreement Ukraine. Het ingevulde document kan worden verstuurd naar het betreffende team van het Nationaal Agentschap Erasmus+ via ka103@erasmusplus.nl.

Aanpassingen projectactiviteiten

 • Activiteiten die nog niet gestart en geïmplementeerd zijn mogen aangepast worden richting ondersteuning van mensen die door de oorlog in Oekraïne zijn getroffen. Aanpassingen moeten in lijn zijn met de ontvankelijke activiteiten van het Erasmus+ programma en worden per casus door het Nationaal Agentschap Erasmus+ beoordeeld. Gewijzigde projecten kunnen niet afwijken van hun oorspronkelijke doelstellingen. 
 • De subsidie is alleen gericht op ontvankelijke activiteiten. Kosten zoals de aanschaf van materialen die geen link hebben met de betreffende activiteiten worden als niet ontvankelijk aangemerkt.  
 • Een amendement is alleen nodig indien de wijziging leidt tot een wijziging van de subsidieovereenkomst en de bijlagen. De noodzaak wordt bepaald door de omvang van de aanpassingen in relatie tot de doelstellingen van de oorspronkelijke activiteit die wordt gewijzigd en van het project.  
 • De hoogte van de toekenning blijft ongewijzigd, ook als activiteiten zijn gewijzigd. Het is niet mogelijk de toekenning te verhogen boven het oorspronkelijk toegekende bedrag, met uitzondering van de ter beschikking gestelde financiering voor exceptional costs en inclusion support voor deelnemers (die gekoppeld moet zijn aan een ontvankelijke mobiliteit).  
 • Voor KA131 geldt dat 20% van het totale budget gebruikt mag worden voor uitgaande mobiliteiten buiten de EU. De middelen voor inkomende mobiliteiten, met betrekking tot de deelnemers die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, tellen niet mee voor het limiet van 20%.  
 • Voor KA107 is budgetoverheveling, met behulp van een amendement, toegestaan van andere landen uit regio 2 en van regio 4 om inkomende mobiliteit uit Oekraïne te vergemakkelijken. Er mag gestart worden met de implementatie van inkomende mobiliteit zonder dat er in dit stadium een wijziging van Annex II nodig is om nieuwe Oekraïense hoger onderwijsinstellingen op te nemen.  

Toepassen van force majeure 

Wanneer er sprake is van overmacht ten gevolgen van de oorlog in Oekraïne, dan is het mogelijk om aanspraak te maken op de force majeure regeling. Hiervoor dienen gegronde redenen, die buiten de wil van de begunstigde liggen, te worden gemeld bij het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Er is sprake van overmacht in alle gevallen waarin het Nationaal Agentschap van oordeel is dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de begunstigde zodanig treffen dat deze verhinderd is zijn verplichtingen uit hoofde van de subsidieovereenkomst na te komen, ongeacht de locatie van de activiteit. Het Nationaal Agentschap zal de force majeure melding per casus beoordelen.  

Experts uitnodigen

Voor onderwijsorganisaties in door de vluchtelingenstroom getroffen regio’s is het mogelijk om een expert/docent/personeelslid uit te nodigen om het personeel van de organisatie te ondersteunen bij het integratieproces. Om vast te stellen welke professionals beschikbaar zijn om aan een dergelijke mobiliteit deel te nemen, zal de Europese Commissie op relevante platforms en met hulp van de Nationale Agentschappen Erasmus+ ondersteuning bieden bij het vinden van partners op basis van de beschikbare expertise (docenten, staf en organisaties).

Openstelling van KA1-projecten binnen Erasmus+ op het gebied van onderwijs en training voor Oekraïense deelnemers

De Europese Commissie gaat inkomende mobiliteit van Oekraïense studenten en staf bij wijze van uitzondering toestaan onder KA131 ho en KA121 mbo (international window).

Alle deelnemers die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne worden beschouwd als “participants with fewer opportunities”, en komen daarom in aanmerking voor de relevant specifieke ondersteuning.  

Voor KA131/KA107 betekent dit dat de betreffende deelnemer ook in aanmerking komt voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag, volgens de regels die zijn vastgelegd in de bijbehorende call. Let op: alle inkomende studenten uit Oekraïne die in aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs, komen vanzelfsprekend ook in aanmerking voor de top-up. 

Een addendum wordt op dit moment door de Europese Commissie ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor de implementatie. Dit document zal op korte termijn worden gedeeld met het NA.  

Mogelijkheden binnen KA131 (inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne):

 • 20% internationaal: de limiet van 20% van het laatst voorlopig toegekende budget voor internationale mobiliteit blijft alleen van toepassing voor uitgaande mobiliteiten. Hierdoor telt het toegekende budget voor inkomende deelnemers vanuit Oekraïne niet mee voor deze 20% limiet.
 • Online Language Support (OLS): deelnemers uit Oekraïne krijgen vanaf juli 2022 toegang tot het nieuwe OLS platform voor uiteenlopende taalcursussen. Ook stafleden kunnen hiervan gebruikmaken.
 • Top-up inclusie: om de ondersteuning aan inkomende deelnemers uit Oekraïne te bevorderen, worden zij beschouwd als deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag.

Mogelijkheden binnen KA107 (budget tranfers):

Let op: onderstaande mogelijkheden zijn alleen voor instellingen die al een project met Oekraïne hebben lopen. Overige instellingen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden binnen KA131.
 • Budget transfers zijn mogelijk van andere landen binnen regio 2 (Eastern Partnership) naar inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne (binnen dezelfde Call). Hiervoor is een amendement nodig op de Grant Agreement. De meeste instellingen hebben voor Call 2020 al een amendement getekend dat budget transfers binnen regio 2 mogelijk maakt.
 • Budget transfers zijn mogelijk van regio 4 (Rusland) naar inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne. Heeft jouw instelling samenwerking met zowel Rusland als Oekraïne in hetzelfde Call-jaar, en wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om budget tussen deze landen over te hevelen? Neem contact met ons op via KA107@erasmusplus.nl.
 • Instellingen kunnen per direct gebruikmaken van deze mogelijkheden. Je hoeft niet te wachten tot amendementen zijn getekend.
 • Top-op inclusie: alle inkomende Oekraïense deelnemers worden beschouwd als deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag.
 • KA107 Call 2019/2022: wil jouw hogeronderwijsinstelling ook binnen Call 2019 gebruikmaken van deze mogelijkheid? Of heeft jouw instelling het amendement voor Call 2020 nog niet getekend? Neem voor alle vragen contact met ons op via KA107@erasmusplus.nl.

Online Language Support

Vanaf juli 2022 zal de Erasmus+ Online Language Support platform (OLS), gedeeltelijk in open toegang, met gratis introductie in verschillende talen en culturen. In de eerste fase zijn de talen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans beschikbaar, geleidelijk tot aan 29 talen. Deelnemers die uit Oekraïne komen, hebben toegang tot dit open deel, voor de hierboven aangegeven talen. 

Bovendien zullen deelnemers uit Oekraïne (studenten, leerlingen, onderwijzend personeel, professoren) die steun ontvangen uit een Erasmus+ project, de mogelijkheid krijgen om taalvaardigheden te verwerven die nodig zijn om goed te functioneren in het ontvangende land. De betreffende deelnemers krijgen volledig en gratis toegang tot de online taalcursussen van het nieuwe OLS platform.  

Vragen? Neem contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+!

 • Met specifieke vragen over de mogelijkheden bij KA131 kun je terecht bij Joy, Sophia en Jasper via KA103@erasmusplus.nl.
 • Met vragen over KA107 kun je terecht bij Marijn en Alexandra via KA107@erasmusplus.nl.
Annex Guidance for implementation in KA131 & KA107
pdf
Annex Guidance for implementation in KA131 & KA107

Herverdeling projectfinanciering

Deelnemers aan lopende KA2-projecten binnen Erasmus+ 2014-2020 (Strategische partnerschappen), evenals KA2-projecten binnen Erasmus+ 2021-2027 (Cooperation Partnerships (Samenwerkingspartnerschappen) en Small-Scale Partnerships (Kleinschalige Partnerschappen)) kunnen, op vrijwillige basis, een deel van hun projectfinanciering opnieuw toewijzen voor activiteiten ter ondersteuning van Oekraïne. Deelnemers kunnen kiezen welke projectactiviteiten, die nog niet zijn uitgevoerd, zij willen vervangen of wijzigen. Bij wijzigingen in de algemene doelstellingen en/of het bereik van het project zal de bestaande subsidieovereenkomst worden aangepast door het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Disclaimer: de Oekraïne FAQ heeft betrekking op de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027. De Europese Commissie komt continu met updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.

Gerelateerde websites: