Skip naar content

Oekraïne FAQ

Meestgestelde vragen en antwoorden voor projecten Erasmus+ Onderwijs & Training

Oekraïne FAQ | Meestgestelde vragen en antwoorden voor projecten Erasmus+ Onderwijs & Training

Laatste update: augustus 2023

Wij hebben in de Oekraïne-FAQ de meestgestelde vragen op een rij gezet over de mogelijkheden voor lopende en toekomstige projecten binnen Erasmus+ om de deelname van de Oekraïense bevolking aan het programma Erasmus+ te vergroten.

Heb je een aanvullende vraag? Neem dan contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training voor onderwijsprojecten, en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd voor het jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten. 

Oekraïne-FAQ voor toekomstige en lopende projecten Erasmus+

Focus op activiteiten rondom de integratie van Oekraïense vluchtelingen, de bevordering van Europees burgerschap en de strijd tegen desinformatie en nepnieuws 

In november 2022 is de oproep voor projectaanvragen Erasmus+ Call 2023 gepubliceerd. Op 4 oktober 2023 is de tweede aanvraagronde voor Small-Scale Partnerships (Kleinschalige Partnerschappen) op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 

We adviseren projectaanvragers voor Small-Scale Partnerships om in de subsidieaanvragen voor de Call 2023 activiteiten op te nemen die verband houden met: 

 • de integratie van Oekraïense vluchtelingen 

 • de bevordering van Europees burgerschap 

 • de strijd tegen desinformatie en nepnieuws 

Deze onderwerpen zijn goed ingebed in het programma Erasmus+, met als prioriteiten inclusie en diversiteit, participatie en Europees burgerschap. 

De oproep voor projectaanvragen Erasmus+ Call 2024 wordt rond november 2023 gepubliceerd. 

Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA121-KA122) 

Begunstigden KA121 en KA122 (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) die gebruik willen maken van de steun aan Oekraïne kunnen een template opvragen bij het betreffende team van het Nationaal Agentschap Erasmus+: 

NB: 

 • Activiteiten die nog niet gestart en geïmplementeerd zijn, mogen aangepast worden richting ondersteuning van mensen die door de oorlog in Oekraïne zijn getroffen. Aanpassingen moeten in lijn zijn met de ontvankelijke activiteiten van het programma Erasmus+ en worden per casus door het Nationaal Agentschap Erasmus+ beoordeeld.  

 • Gewijzigde projecten kunnen niet afwijken van hun oorspronkelijke doelstellingen.  

 • De subsidie is alleen gericht op ontvankelijke activiteiten. Kosten zoals de aanschaf van materialen die geen link hebben met de betreffende activiteiten worden als niet ontvankelijk aangemerkt.   

 • Een amendement is alleen nodig indien de wijziging leidt tot een wijziging van de subsidieovereenkomst en de bijlagen. De noodzaak wordt bepaald door de omvang van de aanpassingen in relatie tot de doelstellingen van de oorspronkelijke activiteit die wordt gewijzigd en van het project.   

 • De hoogte van de toekenning blijft ongewijzigd, ook als activiteiten zijn gewijzigd. Het is niet mogelijk de toekenning te verhogen boven het oorspronkelijk toegekende bedrag, met uitzondering van de ter beschikking gestelde financiering voor exceptional costs en inclusion support voor deelnemers (die gekoppeld moet zijn aan een ontvankelijke mobiliteit).   

 • Voor KA121 mbo geldt dat 20% van het totale budget gebruikt mag worden voor uitgaande mobiliteiten buiten de EU. De middelen voor inkomende mobiliteiten, met betrekking tot de deelnemers die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, tellen niet mee voor de limiet van 20%.   

Toepassen van force majeure  

Wanneer er sprake is van overmacht ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, dan is het mogelijk om aanspraak te maken op de force majeure regeling. Hiervoor dienen gegronde redenen, die buiten de wil van de begunstigde liggen, te worden gemeld bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Er is sprake van overmacht in alle gevallen waarin het Nationaal Agentschap van oordeel is dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de begunstigde zodanig treffen dat deze verhinderd is zijn verplichtingen uit hoofde van de subsidieovereenkomst na te komen, ongeacht de locatie van de activiteit. Het Nationaal Agentschap zal de force majeure melding per casus beoordelen.  

Experts uitnodigen 

Voor onderwijsorganisaties in door de vluchtelingenstroom getroffen regio’s is het mogelijk om een expert/docent/personeelslid uit te nodigen om het personeel van de organisatie te ondersteunen bij het integratieproces. Om vast te stellen welke professionals beschikbaar zijn om aan een dergelijke mobiliteit deel te nemen, zal de Europese Commissie op relevante platforms en met hulp van de Nationale Agentschappen Erasmus+ ondersteuning bieden bij het vinden van partners op basis van de beschikbare expertise (docenten, staf en organisaties). 

Openstelling van KA1-projecten binnen Erasmus+ op het gebied van onderwijs en training voor Oekraïense deelnemers 

De Europese Commissie heeft inkomende mobiliteit van Oekraïense studenten en staf bij wijze van uitzondering toegestaan onder KA131 HO en KA121 MBO (international window). 

Alle studenten en pas afgestudeerden uit Oekraïne die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne worden beschouwd als “participants with fewer opportunities”, en komen daarom in aanmerking voor de relevant specifieke ondersteuning.    

Voor KA131/KA171 betekent dit dat de betreffende deelnemer ook in aanmerking komt voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag, volgens de regels die zijn vastgelegd in de bijbehorende call. Let op: alle inkomende studenten uit Oekraïne die in aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs, komen vanzelfsprekend ook in aanmerking voor de top-up.  

Richtlijnen voor de implementatie van mobiliteiten vanuit Oekraïne zijn te vinden in het document Guidance for implementation in KA1 and ESC actions (KA131, KA107 en KA171).  

Mogelijkheden binnen KA131 (inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne):  

 • 20% internationaal: de limiet van 20% van het laatst voorlopig toegekende budget voor internationale mobiliteit blijft alleen van toepassing voor uitgaande mobiliteiten. Hierdoor telt het toegekende budget voor inkomende deelnemers vanuit Oekraïne niet mee voor deze 20% limiet. Let op: De hoogte van de toekenning blijft ongewijzigd, ook als activiteiten zijn gewijzigd.  

 • Online Language Support (OLS): deelnemers uit Oekraïne krijgen sinds juli 2022 toegang tot het nieuwe OLS-platform voor uiteenlopende taalcursussen. Ook stafleden kunnen hiervan gebruikmaken.  

 • Top-up inclusie: om de ondersteuning aan inkomende deelnemers uit Oekraïne te bevorderen, worden zij beschouwd als deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag.  

Mogelijkheden binnen KA171:  

Let op: onderstaande mogelijkheden zijn alleen voor instellingen die al een project met Oekraïne hebben lopen. Overige instellingen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden binnen KA131.  

 • Budget transfers binnen de regio zijn mogelijk van andere landen binnen Regio 2 (Eastern Partnership) naar inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne (binnen hetzelfde Call-jaar). Voor KA171 is geen amendement nodig voor budget transfers binnen Regio 2.   

 • Budget transfers van Regio 4 naar Regio 2 zijn mogelijk om inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne te faciliteren. Hier is voor KA171 (Call 2022 en Call 2023) een amendement nodig. Heeft jouw instelling samenwerking met zowel Rusland als Oekraïne in hetzelfde Call-jaar, en wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om budget tussen deze landen over te hevelen? Neem contact met ons op via KA107@erasmusplus.nl.  

 • Top-op inclusie: alle inkomende Oekraïense studenten worden beschouwd als deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag.  

  

Online Language Support 

Deelnemers uit Oekraïne hebben sinds juli 2022 toegang tot het nieuwe Erasmus+ Online Language Support platform (OLS) voor uiteenlopende (Europese) taalcursussen. Zowel studenten als stafleden kunnen hiervan gebruikmaken.  

Bovendien hebben deelnemers uit Oekraïne (studenten, leerlingen, onderwijzend personeel, professoren) die steun ontvangen uit een Erasmus+ project, de mogelijkheid om taalvaardigheden te verwerven die nodig zijn om goed te functioneren in het ontvangende land. De betreffende deelnemers krijgen volledig en gratis toegang tot de online taalcursussen van het nieuwe OLS-platform.    

 

Vragen? Neem contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+! 

 • Erasmus+ Hoger Onderwijs:
  Met specifieke vragen over de mogelijkheden bij KA131 graag contact opnemen via KA103@erasmusplus.nl. 
  Met vragen over KA107/KA171 graag contact opnemen via KA107@erasmusplus.nl. 

Annex Guidance for implementation in KA1 and ESC actions
pdf
Annex Guidance for implementation in KA1 and ESC actions
Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA121–KA122)
docx
Amendment KA1 Grant Agreements Ukraine

Amendment to the Grant Agreement for KA1 project (KA131)

Begunstigden KA131 (hoger onderwijs) kunnen gebruikmaken van het document Amendement KA131 Grant Agreement Ukraine voor de Calls van 2021, 2022 en 2023. Het ingevulde document kan worden verstuurd naar het betreffende team van het Nationaal Agentschap Erasmus+ via ka103@erasmusplus.nl. 

 

Aanpassingen projectactiviteiten

 • Activiteiten die nog niet gestart en geïmplementeerd zijn mogen aangepast worden richting ondersteuning van mensen die door de oorlog in Oekraïne zijn getroffen. Aanpassingen moeten in lijn zijn met de ontvankelijke activiteiten van het Erasmus+ programma en worden per casus door het Nationaal Agentschap Erasmus+ beoordeeld. Gewijzigde projecten kunnen niet afwijken van hun oorspronkelijke doelstellingen.  

 • De subsidie is alleen gericht op ontvankelijke activiteiten. Kosten zoals de aanschaf van materialen die geen link hebben met de betreffende activiteiten worden als niet ontvankelijk aangemerkt.   

 • Een amendement is alleen nodig indien de wijziging leidt tot een wijziging van de subsidieovereenkomst en de bijlagen. De noodzaak wordt bepaald door de omvang van de aanpassingen in relatie tot de doelstellingen van de oorspronkelijke activiteit die wordt gewijzigd en van het project.   

 • De hoogte van de toekenning blijft ongewijzigd, ook als activiteiten zijn gewijzigd. Het is niet mogelijk de toekenning te verhogen boven het oorspronkelijk toegekende bedrag, met uitzondering van de ter beschikking gestelde financiering voor exceptional costs en inclusion support voor deelnemers (die gekoppeld moet zijn aan een ontvankelijke mobiliteit).   

 • Voor KA131 geldt dat 20% van het totale budget gebruikt mag worden voor uitgaande mobiliteiten buiten de EU. De middelen voor inkomende mobiliteiten, met betrekking tot de deelnemers die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, tellen niet mee voor het limiet van 20%.   

 

Mogelijkheden binnen KA131 (inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne): 

 • 20% internationaal: de limiet van 20% van het laatst voorlopig toegekende budget voor internationale mobiliteit blijft alleen van toepassing voor uitgaande mobiliteiten. Hierdoor telt het toegekende budget voor inkomende deelnemers vanuit Oekraïne niet mee voor deze 20% limiet. 

 • Online Language Support (OLS): deelnemers uit Oekraïne krijgen sinds juli 2022 toegang tot het nieuwe OLS-platform voor uiteenlopende taalcursussen. Ook stafleden kunnen hiervan gebruikmaken. 

 • Top-up inclusie: om de ondersteuning aan inkomende deelnemers uit Oekraïne te bevorderen, worden zij beschouwd als deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag

 

Mogelijkheden binnen KA171 (budget transfers): 

Let op: onderstaande mogelijkheden zijn alleen voor instellingen die al een project met Oekraïne hebben lopen. Overige instellingen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden binnen KA131. 

• Budgettransfers binnen de regio zijn mogelijk van andere landen binnen Regio 2 (Eastern Partnership) naar inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne (binnen hetzelfde Call-jaar). Voor KA171 is geen amendement nodig voor budget transfers binnen Regio 2.  

• Budgettransfers van Regio 4 naar Regio 2 zijn mogelijk om inkomende mobiliteit vanuit Oekraïne te faciliteren. Hier is voor KA171 (Call 2022 en Call 2023) een amendement voor nodig. Heeft jouw instelling samenwerking met zowel Rusland als Oekraïne in hetzelfde Call-jaar, en wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om budget tussen deze landen over te hevelen? Neem contact met ons op via KA107@erasmusplus.nl. 

Top-up inclusie: alle inkomende Oekraïense studenten worden beschouwd als deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag 

Online Language Support (OLS): deelnemers uit Oekraïne hebben vanaf juli 2022 toegang tot het nieuwe OLS-platform voor uiteenlopende taalcursussen. Ook stafleden kunnen hiervan gebruikmaken.  

 

Oekraïense hogeronderwijsinstellingen 

Vanwege de impact van de oorlog op Oekraïense onderwijsinstellingen heeft de Europese Commissie ruimte geboden om flexibel om te gaan met verschillende administratieve verplichtingen bij het uitvoeren van mobiliteiten, zoals bijvoorbeeld de eis om voorafgaand aan de start van de mobiliteit de afspraken tussen de instellingen en de deelnemer vastgelegd te hebben.  

Het is belangrijk voor Oekraïense instellingen om hun mobiliteiten in kaart te brengen met het oog op toekomstige erkenning van leeruitkomsten en werkervaring. Daarom verzoekt het Nationaal Agentschap alle coördinatoren om voor lopende projecten, indien de partnerinstelling operationeel is, alsnog: 

 1. de ‘sending institution’ toe te voegen in systemen van afgeronde of toekomstige mobiliteiten en  
 2. een Inter-institutional Agreement te ondertekenen met de partnerinstelling waar staf of studentmobiliteit heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. 

 

Het Oekraïense National Erasmus+ Office  

Als je een project uitvoert met een hoge onderwijsinstelling uit Oekraïne, dan adviseert de EC om bij het contact met de Oekraïense instelling ook het Oekraïense National Erasmus+ Office (NEO) in de CC te zetten (office@erasmusplus.org.ua). Het Oekraïense NEO is ook bereid om waarbij nodig ondersteuning te bieden. Op de volgende pagina is een lijst te vinden met Oekraïense hoge onderwijsinstellingen en de bijbehorende coördinatoren: https://erasmusplus.org.ua

Meer informatie in de Annex Guidance for implementation in KA131 & KA107 

Force Majeure clausule (KA131 en KA107/171) 

Je kunt de Force Majeure clausule inroepen als een mobiliteit in een programmaland door gegronde redenen vroegtijdig is beëindigd of geannuleerd. Dat wil zeggen dat de clausule kan worden toegepast als de gevolgen van de situatie in Oekraïne een mobiliteit zodanig treffen dat deze niet kan worden voortgezet. Dit kan ook zijn in landen grenzend aan Oekraïne. Elke casus wordt apart beoordeeld en op voorbehoud goedgekeurd door het Nationaal Agentschap. 

 

Richtlijnen voor de implementatie van mobiliteiten vanuit Oekraïne zijn te vinden in het document Guidance for implementation in KA1 and ESC actions (KA131, KA107, KA171) 

 

Vragen over de mogelijkheden? 

Neem contact met ons op. Wij kunnen je vragen meenemen naar de Europese Commissie. 

 • Met specifieke vragen over de mogelijkheden bij KA131 graag contact opnemen via KA103@erasmusplus.nl

Annex Guidance for implementation in KA131 & KA107
pdf
Annex Guidance for implementation in KA131 & KA107

Herverdeling projectfinanciering

Deelnemers aan lopende KA2-projecten binnen Erasmus+ 2014-2020 (Strategische partnerschappen), evenals KA2-projecten binnen Erasmus+ 2021-2027 (Cooperation Partnerships (Samenwerkingspartnerschappen) en Small-Scale Partnerships (Kleinschalige Partnerschappen)) kunnen, op vrijwillige basis, een deel van hun projectfinanciering opnieuw toewijzen voor activiteiten ter ondersteuning van Oekraïne. Deelnemers kunnen kiezen welke projectactiviteiten, die nog niet zijn uitgevoerd, zij willen vervangen of wijzigen. Bij wijzigingen in de algemene doelstellingen en/of het bereik van het project zal de bestaande subsidieovereenkomst worden aangepast door het Nationaal Agentschap Erasmus+. Vragen? Neem contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Disclaimer: de Oekraïne FAQ heeft betrekking op de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027. De Europese Commissie komt continu met updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.

Gerelateerde websites: