Skip naar content

Centrale acties

De subsidieaanvraag van centrale acties Erasmus+ loopt via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA)

Overige subsidiemogelijkheden Erasmus+

Naast de internationale mobiliteitsprojecten en partnerschappen waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector.

Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ blijft graag op de hoogte van jouw belangstelling voor deze centrale acties, en denkt mee over aspecten als impact, duurzaamheid en disseminatie.

Neem contact met ons op en breng ons op de hoogte van je plannen!

Beleidsontwikkeling

Erasmus+ stimuleert activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling (Key Action 3) op het gebied van onderwijs, training, jeugd en sport.

conferentie

Capaciteitsopbouw jongerenwerk

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten tussen verschillende organisaties uit zowel EU-landen als andere landen. Deze projecten zijn gericht op het versterken van de mogelijkheden (capaciteiten) van organisaties die zich bezighouden met jeugdzaken.

Groep jongeren die elkaar een high five geeft

Capacity building in Higher Education

In een capaciteitsopbouwproject werken hogeronderwijsinstellingen uit meerdere 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' samen aan verbetering van het hoger onderwijs in één of meerdere 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'. 

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Capacity building in Vocational Education and Training (VET)

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn in het mbo-veld in 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' en derde landen.

Centres of Vocational Excellence

Een initiatief voor platforms die samen en geïntegreerd gaan werken aan de lokale en regionale strategieën voor groei, innovatie en concurrentievermogen.

studente met bril en laptop

Erasmus Mundus 

Een prestigieus internationaal studieprogramma voor excellente studenten. Het programma wordt aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hogeronderwijsinstellingen.

Reizende studente

Erasmus+ Teacher Academies

De Erasmus+ Teacher Academies brengen instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen samen. Zij werken samen om de kwaliteit van de initiële lerarenopleiding en de ondersteuning van leraren tijdens de beginjaren van hun loopbaan te verbeteren.

Reizende volwassene

European Universities

Het unieke initiatief European Universities draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte.

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Jean Monnet

Subsidies binnen het Jean Monnet-programma worden toegekend aan activiteiten ter stimulering van excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies in de hele wereld.

Partnerschappen voor innovatie

Partnerschappen voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaal-economische context, evenals het bevorderen van onderzoek. 

Lerende volwassene

Sport

Het programma Erasmus+ biedt ook steun voor samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.

teamsport

Virtual Exchanges for higher education & youth

Virtuele uitwisselingsprojecten bestaan ​​uit mens tot mens activiteiten die online plaatsvinden én die de interculturele dialoog en de ontwikkeling van soft skills bevorderen. Ze maken het voor elke jongere mogelijk om zonder fysieke mobiliteit toegang te krijgen tot internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit.