Skip naar content

Partnerschappen voor innovatie

De Partnerschappen voor innovatie vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Allianties voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaal-economische context, evenals het bevorderen van onderzoek. 

Partnerschappen voor innovatie zijn ook bedoeld om het leren van nieuwe vaardigheden te stimuleren en ongelijkheden tussen vraag en aanbod van vaardigheden (skills mismatches) aan te pakken door nieuwe curricula te ontwerpen en op te zetten voor het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op deze manier wordt initiatiefneming en de ondernemersgeest binnen Europa ondersteund.

Er worden twee soorten activiteiten ondersteund:

  1. Allianties voor onderwijs en bedrijven
  2. Allianties voor sectorale samenwerking 

Allianties voor onderwijs en bedrijven

Allianties voor onderwijs en bedrijven zijn transnationale, gestructureerde en resultaatgerichte projecten waarin partners gemeenschappelijke doelen hebben en samenwerken om innovatie, nieuwe vaardigheden, initiatief en ondernemersgeest te stimuleren. 

Zij zijn erop gericht innovatie te bevorderen in het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en in de bredere sociaal-economische context. In het kader daarvan worden maatschappelijke en economische uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische veranderingen, digitalisering, kunstmatige intelligentie en snelle veranderingen op de arbeidsmarkt behandeld door middel van sociale innovatie, veerkrachtige gemeenschappen en innovatie van de arbeidsmarkt.

Effecten

Met deze projecten wordt gestreefd naar: 

  • Het stimuleren van nieuwe, innovatieve en multidisciplinaire aanpakken voor onderwijzen en leren.
  • Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (bv. gelijkheid, inclusie, klimaatverandering, milieubescherming en duurzame ontwikkeling).
  • Het stimuleren van initiatiefneming en de ondernemersgeest (en bijbehorende vaardigheden) bij studenten/leerlingen, docenten en andere werknemers.
  • Het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van de vaardigheden die worden ontwikkeld en gecertificeerd via onderwijs en trainingen. 
  • Het bevorderen van de overdracht en co-creatie van kennis tussen het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, onderzoek, de publieke sector en het bedrijfsleven.
  • Het bouwen en ondersteunen van doeltreffende en efficiënte stelsels voor onderwijs en training in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Allianties voor sectorale samenwerking 

Allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden hebben als doel om tekorten in vaardigheden op de arbeidsmarkt (skills gaps) aan te pakken die de groei, innovatie en het concurrentievermogen in specifieke sectoren of gebieden belemmeren, waarbij zowel moet worden gekeken naar ingrepen op de korte termijn als strategieën op de lange termijn.

Deze allianties zullen worden uitgevoerd in de 14 industriële ecosystemen die zijn geïdentificeerd in de nieuwe industriestrategie voor Europa.

Effecten

Allianties voor innovatie zijn verankerd in strategische en duurzame samenwerkingsverbanden tussen het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven, die samenwerken om de innovatiecapaciteit van Europa te stimuleren. Zij zullen de synergiën tussen beide onderwijsgebieden aanzienlijk versterken om innovatie, nieuwe vaardigheden, initiatief en de ondernemersgeest te stimuleren.

Dien je aanvraag in via de Funding & Tender Opportunities Portal

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Alle informatie over deelname en de eisen rondom de samenstelling van het consortium zijn te vinden in de officiële Erasmus+ Programme Guide.