Skip naar content
Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

ECIU University - een jaar na lancering

ECIU University is een van de eerste unieke Europese Universiteiten waar studenten en onderzoekers samenwerken met overheid, bedrijfsleven en regio’s om maatschappelijke problemen aan te pakken. De Universiteit Twente is coördinator van het initiatief.

Subnavigatie

Wat zijn Erasmus+ Cooperation Partnerships?

Cooperation partnerships zijn samenwerkingsprojecten tussen minimaal drie organisaties in Europa. In zo’n partnerschap kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelentot innovatieve oplossingen komen en/of goede voorbeelden uitwisselen.

Door middel van internationale activiteiten, zoals gezamenlijke meetings, evenementen of internationalisation at home, werk je aan het versterken van de eigen organisatie en je (internationale) netwerken. Het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van vernieuwende producten en methoden staat centraal. Gezamenlijk vergroten de organisaties uit het partnerschap hun capaciteit om nationaal én internationaal niveau het verschil te maken binnen het hoger onderwijs.

Effecten 

Waar kan een Erasmus+ Cooperation Partnership toe leiden? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Onderwijsinnovatie en -verbetering
  • Meer samenhang tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven
  • Meer interactie tussen praktijk, onderzoek en beleid
  • Impact op persoonlijk, maatschappelijk en organisatieniveau
  • Een betere synergie tussen verschillende onderwijssectoren

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Wie kan deelnemen?

Elke organisatie actief op het gebied van het hoger onderwijs kan deelnemen aan Cooperation Partnerships. Er moeten minimaal drie organisaties uit drie verschillende Programmalanden bij het partnerschap betrokken zijn. De partnerschappen duren één tot drie jaar. 

Hogeronderwijsinstellingen hebben een Erasmus Charter for Higher Education nodig om deel te kunnen nemen aan het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027.