Skip naar content

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Subnavigatie

Top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag

Een van de prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 is dat hogeronderwijsinstellingen een jaarlijkse groei laten zien van het aantal deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Het inzetten van de ‘top-up’ is één van de instrumenten om dit te bereiken.

Voor de exacte bedragen van de top-up, zie de Programmagids Erasmus+ Call 2022, p. 67-68.

Voor de Call 2021 en 2022 is door de minister van OCW vastgesteld dat de 'top-up' kan worden toegepast bij:

  • Deelnemers (studenten/staf) met belemmeringen die vallen onder handicap of gezondheidsproblemen.
  • Deelnemers (studenten) met belemmeringen die vallen onder economische belemmeringen.

De bovengenoemde groepen zijn het meest gebaat bij een financiële prikkel om daarmee de weg naar internationale mobiliteit te vergemakkelijken. Voor de overige groepen, die ook worden genoemd in de Programmagids, is het waarschijnlijk dat andere prikkels passender zijn om de belemmering weg te nemen.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ stimuleert onderwijsinstellingen om deze groepen deelnemers andere passende vormen van ondersteuning te bieden, zoals versterkte mentoring, extra taalondersteuning, voorbereidende culturele training of bijvoorbeeld een voorbereidend bezoek.

Toekenning van de top-up

Bij de toekenning van de top-up wordt gestreefd naar een vorm van bewijslast die zowel laagdrempelig als uitvoerbaar is voor het individu én voor de onderwijsorganisatie. De volgende bewijsstukken zijn vereist bij een toekenning van de top-up:

  • Bij deelnemers (studenten/staf) met een handicap of gezondheidsproblemen:
    • doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring.
  • Bij deelnemers (studenten) met economische belemmeringen:
    • verklaring/bewijs van toekenning aanvullende beurs van DUO.

Deze bewijsstukken zijn meestal al aanwezig bij de onderwijsinstelling of bij de deelnemer. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden? Neem dan contact met ons op!