Skip naar content

Jongerenuitwisseling

Subnavigatie

Jongerenuitwisselingen

Eén van de projecten die je kunt opzetten voor en met jongeren, is een jongerenuitwisseling. Hierbij leren 13 tot 30-jarigen uit verschillende Europese landen elkaars achtergrond en cultuur kennen, en leren ze van elkaars ervaringen.

Wat is een jongerenuitwisseling?
Bij een jongerenuitwisseling leren jongeren uit ten minste twee verschillende landen elkaar kennen. Ze leven en leren samen en doen mee aan een gezamenlijk, interactief programma, dat is gebaseerd op hun eigen behoeften en wordt ondersteund door groepsleiders. De nadruk in dit programma ligt op het leerproces en niet-formele leermethoden,  zoals workshops, debatten, rollenspellen en buitenactiviteiten. De deelnemende jongeren spelen een actieve rol in alle fases in het project: vanaf de opzet van de aanvraag tot het verspreiden van de resultaten naderhand. 

Een uitwisselingsproject biedt een veilige leeromgeving waarin jongeren competenties, vaardigheden en talenten ontwikkelen, die van grote meerwaarde kunnen zijn. Een jongerenuitwisseling betrekt diverse groepen deelnemers en is door de relatief korte duur en passende begeleiding erg geschikt voor deelnemers uit achterstandssituaties. Ook biedt het een kader om van gedachten te wisselen en te leren over maatschappelijk relevante onderwerpen zoals inclusie, diversiteit en duurzaamheid.

Wat is het doel?
Het doel van een jongerenuitwisseling is dat de deelnemers:

  • in contact komen met andere culturen, om zo van én met elkaar te leren en het Europese identiteitsgevoel te versterken; 
  • nieuwe vaardigheden, denkbeelden en attitudes ontwikkelen;
  • een sterker gevoel krijgen voor waarden als solidariteit, democratie en vriendschap, om zo vooroordelen en stereotypering te verminderen;
  • betrokken raken bij de samenleving en gestimuleerd worden om daar actief in te participeren.

Praktische informatie
Duur
Minimaal 5 en maximaal 21 dagen (aaneengesloten, exclusief reisdagen).

Voorbereiding
De voorbereiding en uitvoering zijn vrijwillig en buiten schooltijd. Om de uitwisseling goed voor te bereiden samen met de partner(s) en jongeren, kun je voorafgaand aan de uitwisseling een voorbereidend bezoek opnemen in de aanvraag.

Deelnemers
Een jongerenuitwisseling wordt georganiseerd door twéé of meer organisaties uit verschillende EU-lidstaten of aangrenzende 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'. Voorwaarden voor de deelnemende groep zijn dat:

  • de jongeren tussen de 13 en 30 jaar oud zijn;
  • er per nationale groep minimaal vier jongeren en één groepsleider zijn;
  • er in totaal minimaal 16 en maximaal 60 jongeren zijn.   

Om kwalitatief goede jongerenuitwisselingen te organiseren moeten deze voldoen aan de Erasmus+ Youth Quality Standards .

Let op:

  • het is mogelijk om in één aanvraag twee of meer uitwisselingen aan te vragen. Het is dan wel noodzakelijk om toe te lichten op welke manier de verschillende activiteiten met elkaar samenhangen en wat de meerwaarde is van twee of meerdere activiteiten ten opzichte van een enkele uitwisseling. 

  • de volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie: academische studiereizen, toerisme, festivals, vakantiereizen, concerttournees en uitwisselingsactiviteiten met winstoogmerk.

Meer weten?

Mandy Evers kan je er alles over vertellen