Erasmus+ biedt mbo kansen voor Sector Skills Alliances

Middelbaar beroepsonderwijs

Het mbo is beroepsvoorbereidend en praktijkgericht. Als vertegenwoordiger van een mbo-instelling kun je via Erasmus+ een partnerschap sluiten met een organisatie. Zo’n samenwerking noemen we bij Erasmus+ een Sector Skills Alliance. Wat dat precies is, lees je op deze pagina.

Sector Skills Alliances

Sector Skills Alliances zijn partnerschappen tussen onderwijsorganisaties en bedrijfsleven of organisaties uit de publieke sector. Ga je via Erasmus+ een partnerschap aan met werkgevers, dan richt je samen met minimaal drie onderwijsinstellingen en drie werkgevers opleidingsprogramma’s in. Dan formuleer je samen opleidingsmethodieken voor een specifieke beroepsopleiding. Je brengt in dat verband gemeenschappelijk in kaart wat de gewenste vaardigheden zijn die werkgevers in die sector verlangen van hun nieuwe werknemers. Ook bespreek je hoe je het beste praktijkkennis kunt overdragen, bijvoorbeeld via werkplekleren.

Doel

De Sector Skills Alliances richten zich op het verkleinen van de zogenaamde ‘skills gaps’ met betrekking tot een of meerdere beroepsprofielen in een specifieke sector. Dit doen ze door bestaande of opkomende sector specifieke vragen te identificeren. De behoefte van de arbeidsmarkt wordt geïdentificeerd en vervolgens wordt aansluiting gezocht tussen de vraag/behoefte van de arbeidsmarkt en het aanbod van het initieel en voortgezet beroepsonderwijs op alle niveaus. 

Voorbeelden

Bij Erasmus+ kun je subsidies aanvragen voor samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld om

  • innovatieve didactische methoden toe te passen voor beroepsopleidingen en beroepsonderwijs; daarmee kan de opleiding beter aansluiten op de beroepspraktijk;
  • het makkelijker te maken om leerresultaten te erkennen en te certificeren; dat laatste gebeurt door ECVET en het referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs EQAVET toe te passen.

Duur

Een Sector Skills Alliance heeft een looptijd van 2 tot 3 jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag. 

De Sector Skills Alliances zijn opgedeeld in drie LOT’s:

  1. LOT 1 - Sector Skills Alliances voor de identificatie van vaardigheden: het werken op sectoraal niveau om heldere en gedetailleerde bewijzen te verzamelen wat de behoefte van en de hiaten zijn tussen arbeidsmarkt en onderwijs
  2. LOT 2 - Sector Skills Alliances voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsonderwijs: het ontwerpen en opleveren van een gezamenlijke trainingsinhoud voor beroepsonderwijsprogramma’s voor één of meerdere gerelateerde beroepen in een sector én de bijbehorende training- en lesmethodes.
  3. LOT 3 - Sector Skills Alliances voor het implementeren van een nieuwe strategische aanpak (Blueprint) voor sectorale samenwerking op vaardigheden; De strategie moet leiden tot een systematisch en structurele impact op het verkleinen van tekorten, hiaten en mismatches van vaardigheden. In deze projecten moeten de activiteiten van LOT 1 en LOT 2 ook in worden uitgevoerd. Per call worden zes sectoren aangewezen die in LOT 3 een project kunnen indienen.

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van Sector Skills Alliances vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA