Andere subsidiemogelijkheden

Jeugd & jongerenwerk

Naast de projecten waarvoor je bij Erasmus+ Jeugd subsidie kunt aanvragen, zijn er nog vier andere subsidiemogelijkheden: grootschalige vrijwilligersprojecten, capaciteitsopbouw, steun voor beleidsontwikkeling en sport. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’. Op deze pagina vertellen we je meer hierover.

Grootschalige vrijwilligersprojecten

Aan grootschalige vrijwilligersprojecten doen minstens 30 EVS-vrijwilligers (European Voluntary Service) mee. Het zijn projecten in het kader van Europese of wereldwijde evenementen op het gebied van jeugd, cultuur en sport. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten in cultuurhoofdsteden, aan sportkampioenschappen of aan wereldtoppen voor jongeren.

Doel
Het doel van grootschalige vrijwilligersprojecten is dat de deelnemers:

 • een periode vrijwillig werken in het buitenland;
 • daar nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen;
 • in contact komen met nieuwe culturen, gebruiken en levenswijzen.


Subsidie aanvragen
Voor grootschalige vrijwilligersprojecten kun je subsidie aanvragen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Voorwaarde is wel dat het project plaatsvindt in het land waar het evenement wordt gehouden. 

Lees meer over grootschalige vrijwilligersprojecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA.


Capaciteitsopbouw

Hecht je net als wij waarde aan betere kwaliteit en erkenning van het jongerenwerk in partnerlanden? Initieer dan een capaciteitsopbouwproject. Dit is een internationale samenwerking tussen jongerenorganisaties uit Programmalanden en Partnerlanden binnen én buiten Europa. Deze samenwerking versterkt de vaardigheden van jongerenwerkers en zorgt zo voor verbetering van het jongerenwerk. Een aantal voorbeelden: bewustwordingscampagnes, grootschalige jeugdevenementen en de ontwikkeling van nieuwe leermethoden.

Doel
Het doel van een capaciteitsopbouwproject is:

 • komen tot meer samenwerking en uitwisseling tussen programmalanden en partnerlanden wereldwijd;
 • komen tot een betere kwaliteit en erkenning van jongerenwerk, niet-formeel leren en Europees vrijwilligerswerk;
 • de onderlinge versterking van jongerenwerk, onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving;
 • ontwikkelen van nieuwe programma’s voor niet-formele leermobiliteit op regionaal niveau binnen en tussen regio’s in de wereld;
 • bevorderen van internationale niet-formele leermobiliteit tussen programma- en partnerlanden, vooral voor jongeren in een achterstandssituatie, om competenties te verbeteren en actieve participatie te stimuleren. 


Subsidie aanvragen
Voor capaciteitsopbouwprojecten kun je alleen subsidie aanvragen als deelnemende organisatie uit een programmaland. Dit doe je bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Partnerlanden kunnen enkel als partner meedoen. 

Lees meer over capaciteitsopbouwprojecten in de Programme Guide Erasmus+ en op de website van EACEA.  


Steun voor beleidsontwikkeling

Wij zetten ons in voor beleidsontwikkeling in de Europese Unie en voor samenwerking met landen daarbuiten. Denk aan innovatieve beleidsontwikkeling, dialoog en implementatie van beleid, maar ook aan kennisuitwisseling op het gebied van onderwijs, training en jeugd. 

Doel
Het doel van de steun voor beleidsontwikkeling is het bereiken van de doelen van de Europese beleidsagenda’s, in het bijzonder het realiseren van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie: 

 • strategisch kader van Europese samenwerking;
 • Europese jeugdstrategie.


Subsidie aanvragen
Voor projecten op het gebied van beleidsontwikkeling kun je subsidie aanvragen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Lees meer over projecten rond beleidsontwikkeling in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA


Sport

Erasmus+ biedt ook subsidiemogelijkheden om samenwerking, innovatieve praktijken en goed bestuur in de sportsector te bevorderen. Zo kunnen Europese sportorganisaties samen de integriteit van sport waarborgen.

Doel
De sportsubsidies van Erasmus+ zijn relevant voor de Europese partnerschappen die onderstaande doelen willen bereiken:

 • tegengaan van grens overstijgende bedreigingen zoals doping, matchfixing en geweld die wereldwijd de integriteit binnen de sport bedreigen; en verder het tegengaan van alle vormen van intolerantie en discriminatie; 
 • promoten en ondersteunen van good governance;
 • promoten en ondersteunen van duale carrières van atleten, zodat zij naast hun sportopleiding ook de mogelijkheid hebben om onderwijs of een vakopleiding te volgen;
 • promoten van vrijwillige activiteiten in de sport die onder meer als doel hebben: 
  • vergroten van sociale inclusie; 
  • vergroten van het bewustzijn dat lichamelijke activiteiten de gezondheid bevorderen;
  • vergroten van sportparticipatie;
  • bevorderen van een gelijke toegang tot sport; 
  • bevorderen van gelijke kansen in de sport.

De subsidies van Erasmus+ dragen daar graag aan bij.

Subsidie aanvragen
Voor projecten op het gebied van sport kun je subsidie aanvragen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. In de Programme guide Erasmus+ vind je inhoudelijke criteria voor het indienen van een projectvoorstel.

Lees meer over sportprojecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA

Let op: 
Houd met deze centrale acties rekening met de deadlines voor deze centrale acties. Deze wijken af van de deadlines voor Erasmus+ Jeugd!