#7. Hoogwaardige werkgelegenheid voor iedereen

Jeugd & jongerenwerk

Het waarborgen van een toegankelijke arbeidsmarkt met kansen die tot hoogwaardige banen voor alle jongeren leiden.

Achtergrond: jongeren hebben te maken met een hoge jongeren­werkloosheid, precaire arbeidsomstandigheden en uitbuiting en discriminatie op de arbeidsmarkt en de werkplek. Het gebrek aan informatie en geschikte vaardigheden voor toekomstige werkgelegenheid verhindert dat jongeren volledig in de arbeidsmarkt kunnen worden geïntegreerd. Derhalve moeten maatregelen worden genomen teneinde hoogwaardige werkgelegenheid voor iedereen te garanderen.

Streefdoelen

  • Scheppen van hoogwaardige banen die eerlijke arbeidsomstandigheden, rechten op arbeid en het recht op een leefbaar loon garanderen voor alle jongeren;
  • Waarborgen van sociale bescherming en gezondheidszorg voor alle jonge werknemers;
  • Garanderen van een eerlijke behandeling en gelijke kansen voor alle jongeren om een einde te maken aan discriminatie op de arbeidsmarkt;
  • Zorgen voor gelijke kansen voor alle jongeren zodat zij de nodige vaardigheden ontwikkelen en praktische ervaring opdoen om de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen;
  • Waarborgen van de erkenning en validering van vaardigheden die zijn verworven via stages, leerlingplaatsen en andere vormen van werkplekleren, alsook van vrijwilligerswerk en niet-formeel onderwijs;
  • Betrekken van jongeren en jeugdorganisaties als gelijke partners in de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid op alle niveaus;
  • Garanderen van gelijke toegang tot kwaliteitsvolle informatie en toereikende ondersteuningsmechanismen om jongeren voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt en de toekomst van werk.