Europese Jongerenstrategie

Jeugd & jongerenwerk

De Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben uitgesproken dat het van belang is dat Europa een continent is waar jongeren kansen kunnen grijpen en zich met Europese waarden kunnen identificeren. Zij hebben daarom een Europese strategie voor jongeren in het leven geroepen die een antwoord kan bieden op de uitdagingen waarmee jongeren overal in de EU geconfronteerd worden. Hierin moedigen zij de deelname van jongeren aan het democratische leven aan, steunen zij sociale en maatschappelijke betrokkenheid en streven zij ernaar dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om te participeren in de samenleving.

De EU Jongerenstrategie moet ertoe bijdragen dat deze visie werkelijkheid wordt door het inzetten van Europese beleidsinstrumenten en door het nemen van maatregelen op nationaal, regionaal en lokaal niveau door alle betrokkenen.

Om hier zo goed mogelijk uitvoering aan te geven concentreert de nieuwe jongerenstrategie zich op drie kerndoelen:

 • Jongeren betrekken bij de (Europese) democratie;
 • Jongeren samenbrengen;
 • Versterken van het jongerennetwerk.

In de EU Jongerenstrategie lees je ook per doel wat iedere lidstaat kan doen om aan deze doelen bij te dragen.

Bij het opstellen van de strategie zijn onder andere de volgende partijen betrokken: de EU-lidstaten, de bevoegde Europese instellingen en andere internationale organisaties zoals de Raad van Europa, plaatselijke en regionale overheden, jeugdraden, jongerenorganisaties, organisaties die met jongeren werken, jeugdwerkers en jeugdonderzoekers alsook Erasmus+, het European Solidarity Corps.

Betrekken (Engage)

Voor een goed functionerende democratie en samenleving in de bredere zin is het van belang om naar jongeren te luisteren, hen sterker te maken en hen op een betekenisvolle manier te betrekken bij de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om te leren participeren; dat ze daadwerkelijk deelnemen aan besluitvormingen en ondersteund worden in actieve participatie.

Voor de toekomst van de Europese Unie is het ook belangrijk dat onder jongeren draagvlak bestaat voor de gemeenschappelijke waarden van de EU en de fundamentele rechten. Om dit te bereiken moeten jongeren actief betrokken worden bij de Europese Unie.

Bij Erasmus+ Jeugd wordt dit doel onder andere gestimuleerd door projecten binnen Key Action 3, waarin de dialoog tussen jongeren en beleidsmakers centraal staat.

Samenbrengen (Connect)

Banden, relaties en uitwisseling van ervaring zijn van wezenlijk belang voor solidariteit en de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie. Dit benadrukt het belang van de mogelijkheden die er bestaan voor jongeren op het gebied van uitwisseling, samenwerking, culturele en maatschappelijke activiteiten in Europa. Door hieraan mee te doen krijgen jongeren kansen om:

 • Persoonlijke, sociale en burgerschapsvaardigheden op te doen;
 • Kritisch en creatief denken te ontwikkelen;
 • Hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten;
 • Actieve Europese burgers te worden.

Bij Erasmus+ Jeugd wordt dit doel onder andere gestimuleerd door projecten binnen Key Action 1, bijvoorbeeld bij jongerenuitwisselingen waarin jongeren uit Europa met elkaar in contact komen en een gezamenlijke uitwisseling organiseren.

Versterken (Empower)

Jongeren in heel Europa worden geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Empowerment van jongeren betekent dat zij worden aangemoedigd om hun eigen leven in hand te nemen. Het jongerenwerk in het bijzonder wordt erkend als belangrijke partij om jongeren te ondersteunen en te empoweren, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en in praktijk kunnen brengen. 

Bij Erasmus+ Jeugd wordt dit doel onder andere gestimuleerd door projecten binnen Key Action 1, bijvoorbeeld door trainingen voor jongerenwerkers om de kwaliteit van het jongerenwerk te vergroten.

EU Jongerenstrategie 2019-2027: Wat is er nieuw?

Voorafgaand aan deze EU Jongerenstrategie was er natuurlijk ook al een EU Jongerenstrategie, maar welke nieuwe dingen kunnen we nu verwachten van deze strategie? Een lijstje:

 • Er is nu een EU-jongerencoördinator bij de Europese Commissie, om jongeren een stem te geven in de EU-beleidsvorming. De EU-jongerencoördinator krijgt de taak om de Commissie te adviseren over het jeugdbeleid en zal een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor Europese jongeren;
 • De Youth Dialogue wordt nog meer benut, om zo de stem van jongeren mee te nemen in jeugdbeleid;
 • Er zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een Europese agenda voor jeugd- en jongerenwerk, om zo de kwaliteit, innovatie en erkenning te verbeteren. Op deze manier zal ook de potentie van niet-formeel leren bij andere sectoren onder de aandacht gebracht worden;
 • Doordat de EU Jongerenstrategie van 2021 tot 2027 loopt vallen Erasmus+ en het European Solidarity Corps hierbinnen. Hierdoor zal er bij het ontwerp van de nieuwe programma’s goed gekeken worden hoe deze programma’s bijdragen aan de doelstellingen van de strategie;
 • Aan de strategie zijn elf Youthgoals toegevoegd, waarvan jongeren hebben aangegeven dat dit voor hen belangrijk is om aan te werken;
 • Lidstaten worden aangespoord om meer samen te werken en hierin transparant te zijn. Dit wordt gestimuleerd door middel van Future National Activity Planners;
 • Wij als Nationaal Agentschap gaan ons nog meer inzetten om de impact van ’Erasmus+ en het European Solidarity Corps en de link naar de strategie zichtbaar te maken.