Doelstellingen en methode

Jouw organisatie wil jongeren de kans bieden om hun talenten te ontwikkelen. Om ze actief in de maatschappij te laten staan. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd kan jullie daarin financieel ondersteunen. Kijk dan wel eerst of jullie idee aansluit bij deze doelstellingen. Om in aanmerking te kunnen komen voor financiële ondersteuning, dienen jullie te werken met methoden die uitgaan van ‘niet-formeel leren’. Hieronder informeren we je in vogelvlucht over elk van deze onderwerpen.

Doelstellingen
Erasmus+ Jeugd wil met het verlenen van subsidie de volgende doelstellingen bereiken:

•    competenties en vaardigheden vergroten;
•    participatie stimuleren;
•    inclusie en diversiteit stimuleren;
•    kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren.

Alle projecten van Erasmus+ Jeugd zijn gebaseerd op leermethodes binnen het niet-formeel leren. Hieronder gaan we wat dieper in op elk van deze doelstellingen en op de methode niet-formeel leren.

Competenties en vaardigheden vergroten
Het vergroten van competenties en vaardigheden van jongeren: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Met subsidie van Erasmus+ Jeugd bereiden organisaties jongeren voor op actieve deelname in de maatschappij. We stimuleren sociale inclusie, diversiteit, actief burgerschap en betere toetreding tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door internationale jongerenuitwisselingen of Europees vrijwilligerswerk te subsidiëren. Hierdoor wordt de wereld van jongeren groter en kunnen ze hun talenten ontplooien. 

"90% van alle deelnemers hebben aangegeven dat ze belangrijke competenties hebben verbeterd."

Bron: RAY netwerk onderzoek

Participatie stimuleren
Keuzes maken over je eigen leven of bijdragen aan dat van anderen: deze vormen van actief burgerschap zijn niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Bij Erasmus+ Jeugd stimuleren we de participatie van alle jongeren in de maatschappij. Zo is het belangrijk om alle deelnemers actief te betrekken bij de vormgeving van de projecten van Erasmus+ Jeugd. Vanaf de allereerste start tot de afronding. Op deze manier ontwikkelen jongeren belangrijke competenties en vaardigheden.
Daarnaast stimuleren wij hen om onder andere deel te nemen aan democratische besluitvormingsprocessen. We subsidiëren bijvoorbeeld bijeenkomsten waar de dialoog tussen jongeren en beleidsmakers plaatsvindt.

"95 procent van de deelnemers heeft vaardigheden ontwikkeld die bijdragen aan actief burgerschap en participatie, zoals het vermogen zich in te zetten voor de buurt of gemeenschap"

Bron: RAY netwerk onderzoek

Kom hier meer te weten over participatie stimuleren en wat dat betekent voor de projecten van Erasmus+ Jeugd.

Inclusie & diversiteit stimuleren
Erasmus+ Jeugd is er voor iedereen. Daarnaast heeft ons programma speciale aandacht voor jongeren in een achterstandssituatie. We zetten vooral in op projecten op het gebied van sociale inclusie en diversiteit. Inclusie betekent dat alle jongeren kunnen meedoen in de maatschappij. Ongeacht hun achtergrond of situatie. Bij diversiteit gaat het erom dat iedereen kan deelnemen vanuit zijn eigen achtergrond of competenties. En dat verschillen in normen, overtuigingen, attitudes en levenservaring enorm waardevol zijn. 

"83 procent van de projectleiders geeft aan dat het project bijdraagt aan inclusie van jongeren uit een achterstandssituatie of met een beperking"

Bron: RAY netwerk onderzoek

Kom hier meer te weten over inclusie & diversiteit stimuleren en wat dat betekent voor de projecten van Erasmus+ Jeugd.

Kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren
Het jeugd- en jongerenwerk speelt een grote rol in de ontwikkeling van jongeren. Onder jongerenwerkers verstaan wij zowel beroepskrachten als vrijwilligers. We professionaliseren het jongerenwerk door jongerenwerkers uit verschillende landen van elkaar te laten leren. Daarmee versterken we niet alleen de kwaliteit van het jongerenwerk, maar stimuleren we ook een nauwere samenwerking tussen belanghebbende organisaties, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Met als beoogde resultaten: 

•    kwaliteitsverbetering en positieversterking van het jongerenwerk;
•    de ontwikkeling van een jeugdbeleid dat is gebaseerd op kennis en ervaring;
•    meer erkenning voor niet-formeel leren.

Jongerenwerkorganisaties kunnen onder meer subsidie aanvragen voor trainingen, internationale samenwerking, studiebezoeken en het ontwikkelen van nieuwe innovatieve methoden binnen het jongerenwerk. Ook job shadowing is een optie: met een buitenlandse collega meelopen en inzicht krijgen hoe hij of zij werkt, zodat dit bijdraagt aan je eigen professionele ontwikkeling als jongerenwerker. 

"90 procent van de deelnemers geeft aan dat deelname aan een internationaal project heeft geleid tot meer overdracht van kennis en good practices in de eigen organisatie"

Bron: RAY netwerk onderzoek

Kom hier meer te weten over de kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren en wat dat betekent voor de projecten van Erasmus+ Jeugd.

Niet-formeel leren
De methode waarmee de projecten van Erasmus+ Jeugd werken, draaien om niet-formeel leren. Niet-formeel leren is een geplande activiteit, waaraan vrijwillig wordt deelgenomen en waarbij doelen zijn gesteld. Het is een methode waarbij degene die leert, zelf bepaalt wat dit hem of haar heeft opgeleverd door middel van reflectie. Niet-formeel leren kan bijvoorbeeld plaatsvinden via een rollenspel met reflectie- en evaluatiemomenten. Bij Europees vrijwilligerswerk is niet-formeel leren aan de orde tijdens bijvoorbeeld een buitenlandse (werk)ervaring, waar iemand anders je bewust ondersteunt in het leerproces. Het is leren door te doen, te ervaren en te reflecteren. Erasmus+ Jeugd biedt diverse trainingen aan jeugd- en jongerenwerkers in deze manier van werken.

Kom hier meer te weten over niet-formeel leren en wat dat betekent voor de projecten van Erasmus+ Jeugd.

Wil je subsidie aanvragen bij Erasmus+ Jeugd? Zorg er dan voor dat je project in één of meer van bovenstaande doelstellingen past en gebaseerd is op niet-formele leermethodes.