Prioriteiten

Hoger onderwijs

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering 'benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.

Professionalisering leraren en schoolleiders

Een onderwerp bij leraren kan zijn het omgaan met de digitale wereld van nu. Het gaat dan om zowel het gebruik van ICT in de klas op een pedagogisch verantwoorde manier als ook het ‘leren te leren’ in een omgeving met zoveel (ICT-)prikkels. Andere onderwerpen zijn het omgaan met excellente leerlingen (bijvoorbeeld scholing in het differentiëren), opbrengstgericht werken en nascholing in vreemde talen en de bijbehorende didactiek.

Inclusie

Het bevorderen van kansengelijkheid, inclusie, diversiteit en non-discriminatie in het onderwijs door innovatieve en geïntegreerde aanpakken. Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale, maatschappelijke en interculturele competenties, media geletterdheid en kritisch denken. Alsmede het tegengaan van discriminatie, racisme, pesten en geweld.