Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor het hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Ben jij betrokken bij het hoger onderwijs? Wil je jouw organisatie, je studenten en jezelf kansen bieden voor ‘een leven lang leren’? Dan kun je voor verschillende projecten subsidie aanvragen bij Erasmus+, het subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport van de Europese Unie. Bijvoorbeeld voor een samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven. Of voor studeren in het buitenland. Op deze pagina leggen we het kort uit.

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma creëert mogelijkheden waardoor iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Een leven lang kan leren, ongeacht leeftijd of achtergrond. Dat doet het voor de meest uiteenlopende organisaties. Zoals universiteiten, andere onderwijsverstrekkers, onderzoekscentra en bedrijven.

Subsidiemogelijkheden

Samen met jou willen we de doelstellingen van Erasmus+ bereiken. Daarvoor hebben we subsidiemogelijkheden binnen drie actielijnen: Mobiliteit, Samenwerking en Beleidsontwikkeling. Dat houdt in:

Mobiliteit

Met mobiliteit bedoelen we het bewegen van studenten en stafleden binnen Europa (tussen programmalanden) en buiten Europa (met partnerlanden). Zij kunnen hun kennis en vaardigheden vergroten door bijvoorbeeld in het buitenland te studeren, stage te lopen, les te geven of een training te volgen. Mobiliteit draagt ook bij aan de modernisering van het onderwijs. Onder mobiliteit vallen de volgende onderdelen:
 
•    Mobiliteit tussen Programmalanden;
•    Mobiliteit met Partnerlanden;
•    Erasmus Mundus Joint Master Degrees;
•    Erasmus+ Master Loans.

Samenwerking

Wij zetten ons graag in voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld door nauwe samenwerkingen tussen hoger onderwijsinstellingen te subsidiëren. Maar ook juist tussen andere onderwijsvelden en niet-onderwijsorganisaties zoals bedrijven, gemeenten, ngo’s en onderzoeksinstellingen. Want door samenwerken kun je waardevolle kennis delen en verder komen. Onder samenwerking vallen:

Beleidsontwikkeling

Ook beleidsontwikkeling in de EU en samenwerking met landen daarbuiten zitten in ons programma. Denk aan versterking van de kennisbasis voor beleidsvorming, ondersteuning van beleidsinstrumenten en uitwisseling van praktijkervaringen. Hiervoor gebruiken we onder andere Europese transparantie-instrumenten (vaardigheden en kwalificaties) en beleidsagenda’s voor hoger en beroepsonderwijs.

Naast het bovenstaande zijn er ook subsidiemogelijkheden binnen Jean Monnet en Sport.

Prioriteiten

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering' benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.

Wie mag subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen alleen namens een organisatie worden gedaan, niet rechtstreeks door jou persoonlijk. Studenten kunnen terecht bij het international office op hun onderwijsinstelling. Meer informatie hierover vind je in de Programme guide Erasmus+.