Subsidievoorwaarden voor Mobiliteitsprojecten in primair en voortgezet onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs

Wil je de kennis en vaardigheden van jezelf en/of je collega’s vergroten en verdiepen? Vraag dan een subsidie aan bij Erasmus+ voor Mobiliteit van professionals in het primair en voortgezet onderwijs. Niet alle organisaties komen in aanmerking voor zo’n subsidie. Je moet aan bepaalde criteria en voorwaarden voldoen. Lees hier of jouw organisatie subsidie kan aanvragen.

Maximaal één aanvraag per organisatie

Als je subsidie aanvraagt, doe je dit als organisatie, niet als individuele medewerker. Je kunt slechts één aanvraag indienen per selectieronde. Hierbij kijkt het Nationaal Agentschap naar het BRIN-nummer van je school (een nummer met zes tekens). Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers zoals schoolpsychologen kunnen alleen voor deze actie in aanmerking komen als zij contractueel verbonden zijn aan de school of als het schoolbestuur de subsidie aanvraagt. De aanvraag omvat alle beoogde activiteiten van de betrokken medewerkers tijdens een periode van één tot twee jaar. Bij zowel de nascholingscursussen, de job shadowing-activiteiten en de teaching assignments hoef je de partners in de aanvraag nog niet te noemen.

Inhoudelijke criteria

Het Mobiliteitsproject moet:

 • tegemoetkomen aan duidelijke behoeften van verandering op zowel leerlingenniveau, docentniveau als op schoolniveau en eventueel buiten de school;
 • aansluiten op het schoolbeleidsplan;
 • worden ondersteund door passende selectie-, voorbereidings- en vervolgmaatregelen;
 • garanderen dat de leerresultaten van medewerkers die deelnemen aan het mobiliteitsproject voldoende worden erkend;
 • ervoor zorgen dat de school de resultaten toepast en waar mogelijk breed verspreidt.

Wie kan de subsidie aanvragen?

In het primair en voortgezet onderwijs kan een school, schoolbestuur of een samenwerkingsverband passend onderwijs een aanvraag doen. Vermeld op het aanvraagformulier één organisatie als aanvrager. Het onderwijspersoneel van de school kan een aanvraag voor de eigen school indienen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen een subsidieaanvraag voor een consortium van meerdere scholen indienen. In het geval van de consortiumaanvraag dienen minimaal twee scholen mee te doen naast de aanvrager.

Voor een internationaal Mobiliteitsproject komen de volgende instellingen in aanmerking:

 • scholen voor primair onderwijs;
 • scholen voor speciaal basisonderwijs;
 • scholen voor praktijkonderwijs;
 • scholen voor vmbo;
 • scholen voor havo;
 • scholen voor vwo inclusief gymnasium;
 • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 Scholen zonder BRIN-nummer moeten kunnen aantonen dat zij een onderwijsinstelling zijn die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is erkend, of - voor scholen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten - indien zij kunnen aantonen een erkende onderwijsinstelling te zijn. 

Let op:

Per school mag maximaal één aanvraag worden ingediend.

Mbo-instellingen kunnen een aanvraag indienen binnen hun eigen sector. Lees hier meer op de pagina's specifiek voor mbo. 

Consortiumaanvraag

Voor consortia zijn meerdere aanvragen mogelijk. De projecten moeten dan wel verschillende thema’s en doestellingen hebben. Wanneer een aanvraag wordt ingediend door een consortium, is het verplicht om de mandaten van alle deelnemende scholen toe te voegen. 

Een internationaal mobiliteitsproject kan ook worden aangevraagd door:

 • het bevoegd gezag van een school of instelling zoals bedoeld in:
  • de Wet op het primair onderwijs (WPO);
  • de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO);
  • de Wet op de Expertisecentra (WEC).
 • een samenwerkingsverband passend onderwijs in het primair en het voortgezet onderwijs
 • een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, Praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo (incl. gymnasium) en (voortgezet) speciaal onderwijs

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van Strategische partnerschappen. Deze folder is ook gratis op te vragen via po-vo-ho@erasmusplus.nl

Deadline

Jaarlijks is er in ieder geval één deadline om Europese subsidie aan te vragen. De deadline is in het voorjaar. Houd de website in de gaten! Je kunt subsidies in het kader van Erasmus+ alleen online aanvragen.