Professionalisering

Professionalisering is een van de nationale prioriteiten van beleid binnen het programma Erasmus+.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ (NA) en het ministerie van OCW hebben in het najaar van 2017 afgesproken dat de thema’s ‘(sociale) inclusie’ en ‘professionalisering’ nationale prioriteiten zijn van beleid binnen het programma Erasmus+.

Doel

Om de kwaliteit op deze thema’s zichtbaar te maken en te verhogen, bereiken we uiteindelijk meer impact.

Doelgroep professionalisering 

stafmedewerkers van onderwijsinstellingen. Op de eerste plaats zijn dit docenten, maar het kunnen ook andere professionals zijn zoals bijvoorbeeld teamleiders, managers, onderwijsassistenten, instructeurs of beleidsmedewerkers.

Wat we verstaan onder professionalisering

Onder Professionalisering verstaan we alle vormen van initiële en post-initiële scholing en andere vormen van non-formeel en informeel leren die al dan niet tot formele kwalificaties of erkenning leiden.

De mogelijkheden voor professionalisering

Professionele ontwikkeling kan binnen Erasmus+ plaatsvinden zowel door middel van internationale mobiliteit (KA1- projecten) als door strategische partnerschappen (KA2-projecten).

Kennis en vaardigheden professionalisering

Volgens de Onderwijsraad (2016) ‘valt of staat’ internationalisering in het onderwijs bij de bekwaamheid van docenten. Zij spelen immers een belangrijke rol bij het aanleren van internationale competenties. Het is daarom belangrijk is om te investeren in de internationale competenties van docenten, in alle sectoren. Internationaal competent wordt als volgt gedefinieerd:

“Internationaal competent zijn betekent dat mensen beschikken over de oriëntatie, kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om te communiceren, samen te werken en te reflecteren in uiteenlopende internationale contexten in binnen- en buitenland.” (p.18)

Voor docenten betekent dit dat er ook beroepsspecifieke aspecten zitten aan deze internationale competenties. Deze betreffen ‘… een open houding naar de beroepsbeoefening elders in de wereld en het besef dat met deze oriëntatie, kennis en vaardigheden de eigen professionaliteit kan worden vergroot’.

Brochure 'Internationale stafmobiliteit, grensverleggende meerwaarde'

Lees meer over de ervaring van anderen en laat je inspireren!