Prioriteiten

Om invulling te geven aan beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+ heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ in afstemming met het ministerie van OCW en diverse stakeholders 'inclusie' en 'professionalisering 'benoemd als prioriteiten. Deze prioriteiten zijn zowel op Europees als nationaal niveau van belang voor het onderwijs.

Professionalisering

Onder professionalisering verstaan we alle vormen van initiële en post-initiële scholing en andere vormen van non-formeel en informeel leren die al dan niet tot formele kwalificaties of erkenning leiden. Professionele ontwikkeling kan binnen Erasmus+ plaatsvinden zowel door middel van internationale mobiliteit (KA1- projecten) als door strategische partnerschappen (KA2-projecten).

Inclusie

Het bevorderen van kansengelijkheid, inclusie, diversiteit en non-discriminatie in het onderwijs door innovatieve en geïntegreerde aanpakken. Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale, maatschappelijke en interculturele competenties, media geletterdheid en kritisch denken. Alsmede het tegengaan van discriminatie, racisme, pesten en geweld.