Extra subsidie voor deelnemers met een functiebeperking

Het programma Erasmus+ stimuleert deelnemers met een functiebeperking om naar het buitenland te gaan. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar. Extra kosten kunnen zijn voor o.a. aangepaste huisvesting, medische begeleiding, ondersteunende apparatuur, aanpassingen van lesmateriaal of een begeleider. Alle extra kosten, naast de reguliere beursbedragen, die nodig zijn voor het verblijf in het buitenland worden vergoed op basis van werkelijke kosten.

Primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Extra subsidie voor deelnemende studenten en docenten met een functiebeperking dien je in bij de aanvraag van het project. De aanvraag voor deze extra subsidie dien je te onderbouwen in het aanvraagformulier. Zie verder de programme guide pagina’s 57, 73 en 87

Hoger onderwijs

In de Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) is vastgelegd dat elke hoger onderwijsinstelling voor gelijke toegang en kansen zal zorgen voor alle deelnemers en bijzondere aandacht zal besteden aan studenten en stafleden die door een functiebeperking extra voorzieningen nodig hebben. Daardoor kunnen studenten en stafleden met een lichamelijke beperking profiteren van de ondersteunende diensten die de ontvangende instelling biedt voor mensen met een functiebeperking.

De hogeronderwijsinstelling doet voor de geselecteerde deelnemer een aanvraag bij het Nationaal Agentschap (NA).  De aanvraag moet ruim vóór de mobiliteitsperiode plaatsvinden. Het NA kan  aanvullende subsidie verlenen naast het reguliere beursbedrag, mits deze extra kosten niet uit andere fondsen kunnen worden gefinancierd.

Lees hier meer over de aanwijzingen voor het indienen van een subsidieaanvraag.