Verhoogd budget voor Erasmus+ in 2019

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 15 maart 2019

Het budget voor Erasmus+ in 2019 wordt verhoogd naar bijna 3,3 miljard euro. In een herziene versie van het werkprogramma wordt meer budget toegekend aan onder meer de pilot voor Europese Universiteiten en de Centres of Vocational Excellence.

251 miljoen extra voor Erasmus+

Er zal dit jaar 251 miljoen euro extra besteed worden binnen het programma Erasmus+. In de herziene versie van het werkprogramma  gepubliceerd door de Commissie wordt het budget voor Erasmus+ in 2019 naar bijna 3,3 miljard euro gebracht. Dit extra budget zal besteed worden aan mobiliteit en een aantal prioritaire projecten. Zo wordt het budget voor de pilot voor Europese Universiteiten verdubbeld naar 60 miljoen euro. Daarnaast wordt er 4 miljoen euro extra uitgetrokken voor het beroepsonderwijs, waaronder de Centres of Vocational Excellence. Bovendien gaat er meer aandacht uit naar strategische partnerschappen, sociale inclusie, digitalisering in het onderwijs en multidisciplinariteit, zoals het inzetten van Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) disciplines.

Dit betekent voor de sectoren in Nederland:

budgetten2019.PNG

*Jeugd: maximaal 25% van het budget van Key Action 1 - Training en ontwikkeling van jongerenwerkers en Jongerenuitwisselingen is beschikbaar voor projecten met Partnerlanden.

Context
De Raad en het Parlement hebben eind 2018 overeenstemming bereikt over het EU-budget voor 2019. Hierin was onder meer een stijging voor Erasmus+ voorzien. De Commissie heeft deze extra stijging nu meegenomen in het herziene werkprogramma voor 2019. Het budget van 2,6 miljard euro dat de Commissie vorig jaar in haar ontwerpbegroting had voorgesteld is daardoor sterk naar boven bijgesteld.

Meer informatie: