Skip naar content

Nieuwe calls Strategische Partnerschappen!

Deze nieuwe calls zijn gericht op samenwerkingsprojecten, als reactie op de coronacrisis. Er is bewust gekozen voor twee thema’s die in dit kader belangrijk zijn.

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Nieuwe calls Strategische Partnerschappen!

Alle onderwijssectoren Jeugd & jongerenwerk

De Europese Commissie heeft twee nieuwe calls voor Strategische Partnerschappen (Key Action 2) opengesteld: het gaat om projecten met als thema ‘Digital Education Readiness (Innovative practices in a digital era)’ en ‘Creativity (Skills development and inclusion through creativity and the arts)’. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor deze nieuwe calls is 29 oktober 2020.

Deze nieuwe calls zijn gericht op samenwerkingsprojecten, als reactie op de coronacrisis. Er is bewust gekozen voor twee thema’s die in dit kader belangrijk zijn: paraatheid voor digitaal onderwijs, en creativiteit.

1. Digital Education Readiness 

  • primair en voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • hoger onderwijs

Deze projecten zijn gericht op het toerusten van onderwijs- en trainingssystemen om de uitdagingen aan te kunnen die op hen zijn afgekomen door de recente plotselinge verschuiving naar online en afstandsonderwijs, alsook het ondersteunen van docenten om digitale competenties te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het onderwijs zijn inclusieve karakter behoudt.

2. Creativity 

  • primair en voortgezet onderwijs
  • volwasseneneducatie
  • jeugd- en jongerenwerk

De COVID-19 situatie heeft vooral de creatieve en culturele sector bijzonder hard geraakt. Samenwerkingsprojecten rondom het thema 'creativiteit' zijn erop gericht om organisaties op het gebied van formele, informele en non-formele educatie, samen met die uit de creatieve en culturele sectoren, te engageren om Europees bewustzijn te stimuleren en mensen van huidige en toekomstige generaties – ongeacht hun sociale of culturele achtergrond - in staat te stellen succesvolle vernieuwers te zijn in hun lokale omgeving.

In deze call gaat het om projectvoorstellen waarbij Nederlandse onderwijsinstellingen en/of jongerenwerkorganisaties samenwerken met organisaties uit de Europese creatieve en culturele sector, en waarbij rekening wordt gehouden met de gebruikelijke prioriteiten voor het programma Erasmus+ (zoals omschreven in de Programme Guide Erasmus+). Belangrijke aandachtspunten zijn (cross-sectorale) samenwerkingen met een focus op creativiteit, Europees burgerschap en cultureel bewustzijn van alle burgers, sociale inclusie en tot slot samenwerkingen om de sector groener, digitaler en duurzamer te maken (en op die manier bij te dragen aan de strategische prioriteiten van de EU).

Wij schatten in dat er voor beide calls (thema’s) samen ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar komt. Deze indicatie is onder voorbehoud. Een verdeling per sector kunnen we nog niet geven.

Online voorlichtingsessies Onderwijs & Training en Jeugd

Op 8 september vonden er online voorlichtingssessies plaats naar aanleiding van deze extra calls, voor alle sectoren. Heb je de voorlichting gemist? Hieronder tref je de presentaties aan.