Gezocht: nieuwe leden Raad van Ambassadeurs (inclusie)

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Gepubliceerd op: 9 september 2020

We nodigen inclusie-ambassadeurs uit om zitting te nemen in onze Raad van Ambassadeurs!

Het Nationale Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training werkt aan twee doelstellingen om het programma Erasmus+ nóg inclusiever te maken: het stimuleren van inclusieve mobiliteit en het vergroten van inclusieve impact. Om dit te kunnen realiseren hebben wij ondersteuning nodig. We nodigen zodoende inclusie-ambassadeurs uit om zitting te nemen in onze Raad van Ambassadeurs.

Als ambassadeur heb je affiniteit met het thema inclusie, diversiteit, onderwijs en internationalisering. We vragen van jou dat je voor minimaal een kalenderjaar actief deelneemt aan de bijeenkomsten georganiseerd door en voor de Raad van Ambassadeurs. Na je actieve zittingsperiode, word je alumnus-ambassadeur en blijf je bereid (bij gebleken beschikbaarheid) je in te zetten voor inclusief internationaliseren.

Profiel

Je bent een vertegenwoordiger van de doelgroep en/of identificeert je met het thema inclusie. Misschien betekent dat voor jou dat je een van de volgende achtergrond kenmerken hebt en/of sterke affiniteit met het onderwerp hebt: lage sociaaleconomische klasse, niet westerse-migrant, eerste generatie, vluchteling, leerproblemen, fysieke beperking, op afstand van de maatschappij/onderwijs. Misschien identificeer je je niet direct met een van deze specifieke achtergrondkenmerken, maar wel met het thema inclusie, diversiteit en mobiliteit, dan is dat ook reden om zitting te willen nemen in onze Raad van Ambassadeurs. Er bestaan veel etiketten voor individuen met verschillende afkomsten en achtergronden. Vanuit Erasmus+ vinden wij het juist belangrijk iedereen een stem te geven in het streven naar een meer inclusief Europa en zijn geïnteresseerd in zoveel mogelijk type geluiden. 

Rol

Als ambassadeur voor Erasmus+ ben jij een gezicht van het thema inclusie. Je bent dus een vertegenwoordiger, van jezelf uiteraard en van de thematiek en groep(en) waarmee jij je identificeert. Je bent bereid om proactief mee te werken aan het realiseren van een inclusiever Erasmus+ programma. We hebben als werkgroep inclusie een plan van aanpak geschreven met twee hoofddoelstellingen en vijf actielijnen. Vanuit dit kader werken we met elkaar aan een nieuw Erasmus+ vorm te geven dat meer studenten op mobiliteit stuurt en bijdraagt aan het creëren van inclusieve impact.

Taken

  • Je neemt deel aan de bijeenkomsten, eens per kwartaal. Per bijeenkomst is er een thema, agenda en vragen we de ambassadeurs om input. Ook zal er per bijeenkomst een roulerende rol weggelegd zijn voor groepjes ambassadeurs die de inhoud van het programma helpen vorm te geven (bijvoorbeeld presentatie over ervaren mobstacels (mobility obstacels), een vlog met interviews, een voorstel van een visie, etc). De bijeenkomsten vinden plaats op Utrecht CS.
  • Je bent bereid, bij gebleken beschikbaarheid en vanuit je interesse, deel te nemen aan kennisdelingsactiviteiten. Erasmus+ organiseert veel (internationale) bijeenkomsten, vaak ook over het onderwerp inclusie (en diversiteit). De stem van de ondervertegenwoordigde groep ontbreekt dan vaak, daar willen we verandering in brengen.
  • Je bent bereid je netwerk/contacten te benaderen mee te denken tijdens bijeenkomsten (focusgroepen, presentaties, netwerkevents).

Tijdsinvestering

Afhankelijk van je beschikbaarheid neem je deel aan de bijeenkomsten, minimaal 4 keer per jaar. Aanvullend geef je per activiteit aan of je wel/niet kunt deelnemen/meewerken. De kwartaalbijeenkomsten duren vier uur, inclusief lunch. Er is altijd een spreker, een inhoudelijk programma en een workshop. De totale tijdsinvestering hangt af van de interesse en beschikbaarheid.

Vergoeding

Aan jouw rol als ambassadeur is geen financiële vergoeding verbonden. Echter is het wel zo dat dit netwerk veel waarde kan hebben voor jou persoonlijke- en loopbaanontwikkeling. Per bijeenkomst is er een uitgebreid programma, je wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan (internationale) events en je krijgt als bewijs een certificaat van deelname van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en Nuffic.

Aanmeldprocedure

Indien je aangeeft zitting te willen nemen in deze Raad van Ambassadeur, dan nodigen we je uit voor een nadere (online) kennismaking. In de loop van september zal de eerste fysieke bijeenkomst gepland worden die in het teken staat van kennismaking, de visie en missie van Erasmus+ rondom inclusie en de agenda binnen de Raad.

Voel jij je aangesproken en wil je bijdragen aan het stimuleren van inclusieve internationalisering? Neem dan contact op met coördinator inclusie Gusta Tavecchio: gtavecchio@erasmusplus.nl.