Call voor beleidshervorming (KA3) Netwerken en partnerschappen van aanbieders van beroepsonderwijs en –opleiding

Middelbaar beroepsonderwijs

Deze oproep heeft tot doel projecten te ondersteunen voor de totstandkoming van (trans)nationale netwerken en partnerschappen van aanbieders van zowel initieel als voortgezet beroepsonderwijs en -opleidingen.

Deze partnerschappen moeten de beleidsdiscussies op Europees niveau voeden, alsook meer bekendheid geven aan het Europees VET-beleid en dit op nationaal en regionaal niveau ten uitvoer brengen.

Doel

Het doel van de call is het indienen van voorstellen voor bottom-up partnerschappen voor de vorming van (trans)nationale netwerken en partnerschappen van mbo-instellingen die op nationaal en Europees niveau samenwerken. Dit om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Twee soorten aanvragen

Lot 1: Nationale, regionale of sectorale VET aanbieders. Deze projecten moeten netwerken opzetten en versterken tussen de VET aanbieders op nationaal, regionaal of sectoraal niveau. Dit wordt gedaan door transnationale projecten welke gericht zijn op capaciteitsopbouw en het delen van goede ervaringen.

Partners: minimaal twee nationale, regionale of sectorale netwerken of samenwerkingen van VET aanbieders in minimaal twee verschillende Erasmus+ programmalanden (minimaal één Lidstaat van de EU).

Lot 2: Europese paraplu organisaties van VET aanbieders. Deze projecten moeten de samenwerking tussen de Europese parapluorganisaties van VET aanbieders versterken terwijl de beleidsreflectie op Europees niveau wordt gesteund. Deze organisaties moeten ook de implementatie en bekendheid van het Europese VET beleid door inzet van VET aanbieders op nationaal, regionaal of sectoraal niveau ondersteunen.  

Partners: minimaal twee Europese parapluorganisaties van VET aanbieders (beide organisaties moeten minimaal vijf verschillende Erasmus+ programmalanden hebben vertegenwoordigd in hun organisatie), en minimaal één van de paraplu organisaties moet gevestigd in een EU-lidstaat zijn.   

Deadline: 31 januari 2019 12:00 uur CET.

Voorwaarden

De projecten moeten:

  • de kwaliteit en efficiëntie van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding verbeteren;
  • het effect en de relevantie ervan voor studenten en werkgevers vergroten;
  • grensoverschrijdende samenwerking voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs en -opleiding tot stand brengen;
  • de communicatie, verspreiding en ondersteuning van de uitvoering van de VET-agenda op Europees en nationaal niveau bevorderen;
  • kennis, feedback en ervaring op het gebied van beleidsuitvoering, en uitwisseling van best practices ten behoeve van toonaangevend(e) beroepsonderwijs en -opleiding uitwisselen.