Brexit-akkoord | VK tot 2020 in Erasmus+

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Op 29 maart 2019 is de Brexit een feit en verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU.

De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben overeenstemming bereikt over het terugtrekkingsakkoord van het VK uit de EU. Het Britse Parlement en het Europese Parlement moeten nog instemmen met het akkoord dat nu voorligt. Het voorstel voor het akkoord voor de transitieperiode tot en met eind 2020 is dus nog niet formeel rond en er kan nog steeds een harde Brexit plaatsvinden vanaf 30 maart. 

De rol van het VK in het programma na 2020 moet uit latere onderhandelingen blijken. Het VK zal met betrekking tot databescherming en intellectueel eigendom Europese regels blijven hanteren.

Lees hier de laatste Brexit-updates van het Engelse Nationale Agentschap Erasmus+.